Wari uzi ko itorero naryo ari umuryango wawe?

Iyo urebye uko abagize umuryango bari bakwiye kubana nuko buri wese yari akwiye kuba afite icyo yungukira ku wundi nawe bagenzi be bakamwungukiraho, akahabonera ibyo twakwita ibikenerwa-shingiro cyane cyane mu buzima busanzwe. Aha twavuga gukundwa, kwitabwaho ahabwa ibyo akeneye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo yumve aguwe neza. Ibi kandi bituma akomeza kuwisangamo no kuwukunda uretse ko tutakwirengagiza ko mu muryango mwiza umuntu yahakura n’ubufasha mu byo kwizera.

Ibi rero nibyo byari bikwiye kuba bikorerwa no mu itorero rigereranywa n’umuryango w’Imana ariko kandi ni umuryango w’abaribamo bose. Iyo ufashe icyemezo cyo gukizwa ukakira Yesu nk’umwami n’umukiza w’ubugingo bwawe Imana irakwakira mu bana bayo abo usanze bakakubera basaza bawe cyangwa bashiki bawe (Matayo 12:49-50) aha Yesu yerekanye ukuntu umuntu wese ukora ibyo Se wo mu ijuru ashaka ari we mwene se, agira ati niwe mushiki wanjye, niwe mama.

Itorero ni nk’urwunge rw’imiryango mito myinshi aho muhurira muri benshi mugakora umuryango mugari w’abana b’Imana. Uku niko itorero risabwa kubaho. Abemeye Yesu bose babarizwa mu muryango mugari, uretse ko hari amatorero ari yo tubarizwamo ayo bakunda kwita «local churches’’ aho abakristo bahurira buri munsi mu rwego rwo gufashanya. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo yabakanguriye guteranira hamwe (Abaheburayo 10:25) ndatekereza ko aha umuntu yaboneraho uburyo bwo kwibutsa abantu ko guterana kwera kw’abana b’Imana, Imana ikwemera.

Uru ni urugero rugaragaza akamaro ko kuba mw’itorero kandi binagaragaza ko iyo urisohotsemo ukajya hanze ushobora kuhagorerwa. Umukobwa witwa Dena yatanze ubuhamya agira ati : «Mu myaka mike ishize navuye iwacu njya mu mujyi wa kure aho ntari ngishoboye kubonana n’abavandimwe ndetse n’ababyeyi birumvikana n’inshuti zose kuko ubuzima bwari buhindutse bushya». Yakomeje avuga ati : «Uko iminsi igenda ishira naje kujya gusengera ahantu banyakira neza banyereka urugwiro numva ndabakunze bampindukira umuryango. Nyuma gato nagiye aho bigiraga ijambo ryImana mu matsinda (Bible study). Aha bahanyigishirije gusenga numva ndagenda nkura mu by’agakiza bambwira gahunda z’amasengesho za buri cyumweru bityo bimfasha gukomera mu gakiza”Mu buhamya bwe yavuze kandi ko byarangiye bamubereye basaza be na barumuna be ntiyongera gutekereza ko yasize umuryango kuko yarabasuraga nabo bakamusura yumva yishimiye cyane kuba mu itorero kuko yabonye ari umuryango mwiza. Arangiza ashishikariza abantu gukizwa ariko kandi kugira itorero babarizwamo kuko ribafasha gukomeza urugendo rugana mu ijuru.

Nonese nshuti z’Imana murabona tudakwiye gushimira Imana yaduteguriye umuryango mwiza tubarizwamo nk’abana b’Imana? Ahubwo dushishikarize abatari bamumenya ngo nimuze namwe Yesu arabakeneye nta kiguzi, ni ubuntu, nimuze mwinjire umuryango urafunguye. Ikindi kandi nyuma ya buriya buhamya bwa Dena ndatekereza ko umuntu wese yazirikana umumaro wo kuba mu itorero ubarizwamo no kuzirikana ko itorero ari umuryango wacu kandi mwiza twebwe abemeye gukurikira Yesu. Ngaho rero nawe utaraza ngwino.

Innocent KUBWIMANA/ www.agakiza.org