Wari uzi ko imbaraga ziba mu ntegenke?

IMBARAGA ZIBA MU NTEGE NKE

"…ni cyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri,..Kuri icyo kintu ninginze Umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Ariko arampakanira ati’’Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura.’’2 Abakorinto 12 :7-9

Nick Vujicik ni umuvugabutumwa yavutse adafite amaboko n’amaguru. Igihe avuka, itorero se wiwe yari ayoboye ryaribajije riti ‘’Niba koko Imana ari Inyarukundo, niyihe mpamvu yaba yemeye ko ibi ngibi bibaho ?’’

Twese tugira intege nke, zaba iz’umubiri, zo mu bitekerezo, n’izindi..

Nyuma yo kunyura mu bihe bikomeye bitewe n’intege nke z’umubiri n’amarangamutima, no kwibaza ibibazo bitari bike, Nick yaje kugarukira Imana. Nibwo Imana yamuhishuriye ko intege nke ze ari zo zizatuma ubuhamya bwe bukomera. Uyu musi Nick agenda azenguruka isi akangurira abafite ubumuga kubwihanganira, bagakoresha bike bafite,bakiringira Imana.

Paulo yari afite icyipfuzo cyuko Imana yamukiza igishakwe cyamuteza intege nke, ariko Imana imuha igisubizo gituma aceceka : ‘’Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho itenge nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura’’.

Twese tugira intege nke, zaba iz’umubiri, z’imitekerereze, n’izindi, ariko uko biri, ibyo mwita intege nke bishobora kubahindukirira imbaraga, ni mubihereza Imana ! Hari ubwo mwigeze musaba Imana ngo ikoreshe intege nke zanyu ? Ubuntu n’imbaraga z’Imana bizabashoboza kwihanganira intege nke zanyu no gukora ibikomeye !

Isengesho ry’uyu musi

Mwami Yesu, ndagushima kuko ari wowe wanshoboza kwihanganira intege nke zanjye. Uyu musi ndaziguhaye kugira ngo uzikoreshe kubw ‘icyubahiro cyawe. Amen.

Inyigishoya Yannis Gautier yashizwe mu Kinyarwanda na Isabelle Gahongayire