Wari uzi ko gukurikira Yesu ni ukwikorera Umusaraba?

Bene data dufatanyije urugendo rujya mu ijuru,ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uru rugendo turimo kuko nta muhanga warwo kandi rutoroshye, niyo mpamvu ari ngombwa ko turuganiraho. Tuzi ko Yesu yikoreye umusaraba akababara kugirango acungure abantu, n’ubwo bitari byoroshye, yaritanze kugirango abashe kurangiza ubu butumwa bwe .Bivuze ko rero natwe uru rugendo twatangiye byanze bikunze hagomba kubamo ibyo tugomba kwihanganira kugirango tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura, kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru 1Pet1:4.

Asobanura ubutumwa bwe, Yesu yagize ati “mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe (Matayo10:34-35). Hari abantu bazi ko kwakira Kristo ari umunyenga, nta bibazo, nta ntambara uzahura nazo, Oya si uko bimeze kuko ni ukwikorera umusaraba, birashoboka ko uzamukurikira abari inshuti zawe bakwange, abandi bagucikeho n’ibindi kuko buri wese afite umusaraba we ; hari n’utazageragezwa n’ imiryango ariko akikorera umusaraba w’uburwayi, ubukene n’ibindi bitandukanye, ariko ibyo ugomba kubyihanganira ku girango uzabashe kubona umurage wacu.

Iyo dusomye ijambo ry’Imana ritwereka ukuntu abakozi bayo mu rugendo rwabo bagiye bahura na byinshi byari bibagoye, umuntu yakwita umusaraba wabo, ariko babashije kwikorera umusaraba wabo bagera ku iherezo muri bo twavuga na Daniyeli , ba Yohana umubatiza, ba Sitefano n’abandi, n’ubwo rimwe na rimwe hari abo tubona bageraga hagati bagacika intege ndetse bagacumura, bihutiraga gusaba Imana imbabazi ikababarira bagakomeza urugendo, kandi bagiye bagira iherezo ryiza. Yobu yari umukiranutsi ariko yihanganiye igipimo yari ashyizwemo, kubura ubutunzi bwose, uburwayi, umuryango we wose umwanze ariko yari yarasobanukiwe ko umugenga wa byose ari Imana.

Imana yabanye na Aburahamu n’ubwo yaje gucika intege agacumura agacyura Hagari umuja we kuko atari yarabyaranye n’umugore we Sara ( Itang16), umutima we ntiwigeze uva ku mana, kugeza ubwo isezerano yahawe risohoreye ( Itang 15), nyuma Aburahamu yaje kubyara umwana w’umuhungu amwita Isaka. Nyuma gato Imana yaje kugerageza Aburahamu imusaba gutamba umwana we w’ikinege Isaka, Aburahamu ntiyajuyaje yumviye Imana n’ubwo bitari byoroshye, ariko Imana ibonye kwizera kwe imubuza kubikora imuha igitambo cyimusimbura cy’imfizi y’intama ndetse Imana imuha umugisha kuko yayumviye (Intangiriro 22).

Yobu yihanganiye ibibazo byose yahuye nabyo mu rugendo yari arimo, ndetse aza kurusoza neza, kimwe na Aburahamu yihanganiye ingorane yagize mu rugendo namwe mwibaze gusabwa gutamba umwana wawe w’ikinege kandi aribwo ukimubyara, ikigeretse kuri ibyo, umubyaye ugeze mu za bukuru ?

Bene data nta mpamvu n’imwe yatuma ducika intege, kuko ni ngombwa ko twikorera umusaraba wacu, iyo urebye mu buzima busanzwe bwa buri munsi umuntu akora amanywa n’ijoro kugira ngo atere imbere, agira ibyo yigomwa, nko kuruhuka, akiyima bimwe na bimwe ngo azigame,maze azabashe kugira ikindi ageraho cyiza, no mu rugendo rujya mu ijuru turasabwa kwihangana, ni ngombwa kandi ngo twigomwe byinshi, ndetse twihanganire ibiturwanya, kugirango tuzabashe gusingira umurage twateganyirijwe. Imana ibahe umugisha.

Ev KAGAMBIRWA Claudine