Wari uzi ko Imana yagukorera ibiruta ibyo usaba?

Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose n’ibihe bidashira, Amen." Abefeso 3.20

Kwizera ni nk’inyama : kurakura. Gushobora gukomera cyangwa kukaba guke bitewe n’uburyo wagukoresheje.

Ikintu cya mbere Imana ikora kugira ngo yubake kwizera kwawe, iguha inzozi!

Aha wabaza uti bigenda bite ? Ikoresha uburyo bworoshye, ariko bukakugeza ku rwego rwo gukorana na yo mu gihe uramutse ubusobanukiwe, maze kwizera kwawe kugahera ko kugakura. Ni nka wa mugabo waje gusaba Yesu ngo amukirize umwana, maze akamubwira ati : "… Ariko niba ubishobora, tugirire imbabazi udutabare!" (Mariko 9.22).

Yesu yaramushubije ati : "Uvuze ngo ‘niba mbishobora ?’ Byose bishobokera uwizeye" (Mariko 9.23).

Igihe cyose Imana ishaka kugira icyo ikora mu buzima bwawe, iguha inzozi – ziba ari izawe, zirimo ibyo ishaka ko ukora, n’uburyo izabigukoresha.

Ingero ni nyinshi muri Bibiliya :

  • Imana yahaye Nowa inzozi zo kubaka inkuge.
  • Imana yahaye Aburahamu isezerano ryo kuzaba sekuruza w’amahanga.
  • Imana yahaye Yozefu inzozi zo kuzaba umutware uzakiza ubwoko bwe.
  • Imana yahaye Nehemiya inzozi zo kubaka inkike z’i Yerusalemu.

Mbese wakora iki ngo umenye niba inzozi zivuye ku Mana cyangwa zivuye ku marangamutima yawe bwite? Bibiliya itubwira ko «Nk’uko imbaraga z’Imana zikorera muri twe ziri, ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n’ibyo twibwira byose». (Abef. 3.20).

Ni ukuvuga, iyo inzozi zivuye ku Mana ziba ngari cyane ku buryo udashobora kwibashisha gukora icyo kintu wowe ubwawe. Iyo biba ibyo, nta wakenera kwizera. Kandi nta kwizera, ntabwo ushobora kunezeza Imana kuko Bibiliya itubwira ko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. (Abaroma 14.23).

Iyo Imana ishaka kubaka kwizera kwawe, itangira iguha inzozi. Aha ntizagusaba gukora ikintu cyose kinyuranyije n’ukuri kw’ijambo ryayo.

Dore ikibazo ubazwa uyu munsi

Byashoboka ko Imana iri kuvugana nawe, ndetse aka kanya, ariko ntumenye ko ari Yo muvugana … Izo nzozi zawe icyo gitekerezo, uwo mushinga witegura gukora kandi uzagirira abandi akamaro, mbese utekereza ko biri guturuka he ?

Simeon.