Wari uzi ko Imana iri kumwe nawe mubyo unyuramo byose?

Yesaya 43:2: “ Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata.”

Iyo umuntu yihannye agatangira inzira y’agakiza, aba ahinduye icyerakezo, agatangira ubundi buzima burimo za kirazira. Muri uko kwirinda gukora ibibi, ahura n’ibigeragezo byinshi kuko yasezeye ku mwanzi satani. Nanone kandi, muri iyo nzira harimo ibintu byose. Harimo ibyiza, harimo no guhura n’ibigeragezo. Uwiteka Imana imaze kubona ko dushobora kuhanyura tudafite ijambo tukaba twagwa, yaduteguriye ijambo rimeze nk’ingabo ya gisirikare. Tunyura muri iyo nzira turyitwaje.

Muri iyo nzira harimo imihanda myiza itambitse, iterera n’imanuka, inyura mu bibaya, mu bihanamanga, mu misozi mirermire, mu mazi, mu migezi ndetse no mu muriro.

Turebeye ku batubanjirije, tubona benshi banyuze muri izo nzira. Dufate urugero rw’abisiraheri, Imana yabaciriye inzira mu nyanja itukura (Kuva 14: 21-22), Ba Meshake, Saduraka na Abedenego ( Daniel 3: 25), umwami Nebukadinezari yababonye bagenda mu muriro hagati.

Ibi, nibyo buzima bwa buri munsi bw’umukristo.Iyo uhuye n’ibigeragezo runaka uko byaba bisa kose, uba umeze nk’uca mu mazi cyangwa mu muriro ariko humura. Ijambo ryatubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nunyura mu muriro ntuzashya. Ushobora gutinya ibigeragezo, ariko ntuzabura kubicamo kandi ubitinya.Icyakubera cyiza, izere ijambo ry’Imana kandi utinyuke. Humura nubwo ubona bimeze nk’amazi asuma ntibizaruta inyanja itukura Imana yaciyemo inzira yumutse ititaye ku kijyepfo cy’iyo nyanja.Uriya muriro bawucanye umwami Nebukadinezari ahibereye, ni nawe yategetse ko bajugunyamo bariya bakozi b’ Imana. Ariko Ijambo ry’Imana ryatubwiye ngo yagiye kubona ngo abona barimo kwitemberera muri uwo muriro. Ategetse ko bavamo, ngo bavamo batanukaho n’umwotsi.Imana yacu ishimwe. Utewe ubwoba n’iki? Kuhaca byo tuzahaca, ntabwo bibiriya ivuga ko tutazahaca, ariko ntacyo tuzaba.

Ndaguhumuriza wowe ufite ubwoba bw’ibigeragezo,n’intambara z’uburyo butari bumwe urwana nazo. Komera ube umusirikare wa Kristo, urwane intambara nziza.We kwigirira nabi twese niho turi.