Wari ukwiriye kugirira Imana icyizere!

“Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si ibibi, kugirango mbareme umutima w’ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga.” Yeremiya 29:11”

Aya ni amwe mu magambo yo mu rwandiko umuhanuzi Yeremiya yanditse ari I Yerusalemu, arwoherereza abasigaye bo mu bakuru bajyanywe ari imbohe, no ku bakuru no ku batambyi , no ku bahanuzi no kuri rubanda rwose, abo Nebukadinezari yakuye I Yerusalemu akabajyana I Babuloni ari imbohe.

Biratangaje kumva umuntu yaranyazwe, ariko aho ari mu bunyage, ijwi ry’Imana rikamubwira ngo “Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira! Ni amahoro si ibibi…”!!

Urebye muri aya magambo, Imana yabasabaga gutuza bagategereza isaha yayo, kuko Imana Yo yari izi icyo gukora, kuko bitayitunguyeWari ukwiriye kugirira Imana icyizere.

Ndubatse, ariko nitegereje ukuntu abagore tugirira icyizere abagabo bacu kandi abantu bahaba mu kanya gato mu kandi bakaba batakibukwa, nsanga bidasanzwe!

Iyo uziko ahari, naho mwaba nta n’ijana muraranye mu nzu, uba wumva utuje, kuko uba wumva azakora ibishoboka mukabona icyo kurya! Iyo muri kumwe , imbwa ikaza ibamokera, uba wumva itagutinyuka kuko muri kumwe, uba wumva aribuyirukane. Iyo munzu babasohoye, iyo uziko ahari , uba wumva ari bushake uko abigenza akabona indi nzu mujyamo!!! Iyo abajura bateye nijoro , uba wumva ahari kandi uba wumva ntacyamushobora , n’ibindi n’ibindi,…. Ariko ikibabaje, biratugora kugirira Imana icyizere! Satani atubwira ko Imana yaturetse natwe tukikiriza, akatubwira nkuko yabwiraga Mukristo mu gikombe cy’igicucu cy’urupfu ngo Imana ntijya itabara abantu bayo, nawe ukikiriza, ariko wari ukwiriye kuyigirira icyizere, humura ntiyagutaye

Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none So wo mu ijuru, ntazarushaho guha ibyiza ababimusabyeMatayo 7:11

Ariko Siyoni aravuga ati :” Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe” “Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa , ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwaYesaya 49:14-15 Yesu atugenderere.

Umwana umwe ngo yari afite se wakoraga mu birombe ( aho bacukura amabuye y’agaciro), ngo abakoragamo bavagamo basa nabi kuburyo utareba umuntu ngo umumenye, umwana rero ajyayo gutegereza se. Abantu ngo babaza wa mwana bati nikose wa mwana we, urumva papa wawe uri bumumenye koko? Umwana arabasubiza ati papa we aranzi, nubwo ntamumenya , we ntiyanyoberwa! Amen. Yarafitiye se icyizere.

Undi mwana we ngo yagiye kuryama ananirwa gusinzira arara akanuye, mugihe se yicuye ngo yagiye mu byumba by’abana ahari kureba ko biyoroshe neza, asangayo utigeze asinzira, aramubaza ati ko utasinziriye byagenze gute? Umwana ati papa, ubu ndimo kwibaza icyo ejo tuzarya!! Se byaramutunguye , ati mwana wanjye isinzirire izo ni inshingano zanjye kumenya ibyo ejo muzarya!!!

“Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba ntibisarura,ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde wo muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe?” Matayo 6:26

Igihe kimwe satani yaransuye aranganiriza ambwira ikijambo nanjye ndikiriza, ndangije ubwo hari nijoro ngiye kuryama, isengesho navuze uwo munsi ryari rivuye kuri satani koko, aho kuvuga ngo Mana ndagushimye uko umunsi wagenze, umbabarire n’ibindi, navuze ijambo rimwe ngoariko Mana we warantaye pe!” mpita nsinzira nkuwo bateye feneriga cyangwa ikinya, bitewe n’amaganya yari yuzuye umutima wanjye! Ariko bene Data iryo jambo ryababaje Imana kuburyo itihanganye , yururukijwe no kunyihanisha muri iryo joro , inyereka iramutse intaye uko byangendekera!!inyibutsa uko yagiye inyuza kugira neza kwayo imbere yanjye, nanjye ndarira nti mbabarira koko nsobanukiwe ko utantaye ahubwo wangiriye neza kuri ibi n’ibi!!!

Ndimo kwinginga Imana ngo impe kuyigirira icyizere, kuko menye neza ko naho naba ndi mu bunyange, Imana izi ibyo yibwira kungirira, ni projet z’amahoro si iz’ibyago.

Yesu agushoboza kuba mu buzima bunesha. Humura ntabwo yakuretse nubwo bimeze gutyo.

Ibihe byiza.

Alice Rugerindinda