Waba wariteguriye aho uzaba iteka ryose? Pastor Desire

Ijambo ry’Imana: “Waba wariteguriye aho uzaba iteka ryose?”

“Dore ngiye gupfa, mu mva nicukuriye mu gihugu cy’ i Kanani abe ari mo uzampamba” (Itangiriro 50:5)

Umuntu wabyawe n’ umugore arama igihe gito kandi cyuzuwemo n’ imiruho agakenyuka. Akenshi ahita nk’ igicucu cy’izuba ntarame iminsi myinshi.

Mu isi twese turahakunda ariko igihe kinini tuhamara ni imyaka 80 ubundi tukajya iwacu h’ iteka ariko biterwa n’aho umuntu aba yarateguye akiri mu isi, mu ijuru(Kanani) no mu muriro ariho bise (Egiputa).

Isi tuyiruka inyuma amasaha 24 ntitwibuke no kwegera Imana ngo twezwe ariko tuzayivamo. Ibiri muri iyi si ni irari ry’ amaso kandi irashirana no kwifuza kwayo ariko abakunda Imana bazahoraho iteka ryose.

Isi itanga akazi ariko inyungu ni iy’ igihe gito. Umunyamerika umwe yabwiye umuhungu we ngo napfa azamuhambane amafaranga kuko yari afite menshi ariko apfuye umuhungu we amusinyira sheki ayishyira mu isanduku aramubwira ngo nugerayo uzarotire. Ibi yabikoze kuko yanze kumuhambana amafaranga.

Ni he wateganyije kuzatura iteka ryose? Yakobo yagize ubwenge aravuga ngo ngiye gutura muri Egiputa ariko reka nsige niteganyirije ncukuze imva I Kanani bazampambamo. Natwe turi mu isi ubugingo bwacu bukwiye kwitegura kuko isi tuzayivamo tujye aho twateguye.

Ufite irangamuntu ariko nturahinduka kuba umwana w’ Imana ngo ubone ubwenegihugu bw’ ijuru, ufite aho wavutse ariko nturavuka ubwa kabiri ngo ukizwe, ufite inzu mu isi ariko ntayo ugira mu bwami bw’ Imana, wambara neza ariko ntiwibutse kwambara gukiranuka, uhora wisiga ariko nturabona amavuta y’ Umwuka wera, uhora urya ariko ntiwibuka kurya ijambo ry’ Imana, uhora woga mu mazi ariko ntiwibuka koga mu maraso ya Kristo Yesu ngo ubabarirwe ibyaha, ufite konti ubitsaho ariko nta mirimo myiza uzagira iguherekeza nupfa, witeganyirije mu isi ndakwibutsa gutegura iherezo kuko isi uzayivamo ariko aho uzajya nah’ iteka mu ijuru cyangwa mu muriro.

Umukire w’ umuhinzi utari yariteganyirije neza yaravuze ngo: “Ngiye gusenya ibigega bito nubake ibindi binini mbwire umutima wanjye ngo tuza urye ntuzagira ikibazo”, iryo joro Imana iramubwira ngo ubugingo bwawe urabwatswe none ibyo waruhiye bibaye ibya nde? Icyaha yakoze yitiranyije ibintu ibyo umubiri abishyira mu mutima. Amafaranga abikwa kuri konti ntabikwa mu mutima, imyenda ibikwa mu kabati ntibikwa mu mutima; iyo ufashe iby’ ubugingo ukabyitiranya uba ukoze ikosa. Umutima uturishwa n’ ijambo ry’ Imana ntuturishwa n’iby’ isi kuko Yesu yavuze ngo: “Ubugingo bw’ umuntu ntibuva muri byinshi atunze kizwa hanyuma utunge ariko ukijijwe”.

Hari undi Biblia yita Nyamutunzi wari uturanye n’ umukene Razaro yambara uko ashatse ariko Razaro we akifuza guhazwa n’utuvungukira tuva ku meza y’ umutunzi, ariko iherezo ryarageze umutunzi arapfa arahambwa ariko Razaro we arapfa. Gusa ntaho Biblia igaragaza ko yahambwe ashobora kuba yarariwe n’ imbwa z’uwo mutunzi ariko basanga bateganyije ahantu habiri hahabanye; umukire yisanga mu muriro kuko atakiriye Yesu nk’ Umwami n’ umukiza w’ ubugingo bwe. Ariko Lazar we ajya mu gituza cya Abrahamu. Umukire nta byiza yari afite mu isi yasanze mu muriro yubuye amaso abona Razaro amerewe neza, byaba byiza ukaba umukire ariko ukubaha n’ Imana nawe ukennye ukiringira Imana. Ikibabaje ni ugukena mu ijuru ntuzajye no mu ijuru.

Urateganya ute? Iyo usambanye, ukiba, ukabeshya, ukabeshyera abandi ibinyoma, uba witeganyirije he? Muri Gehinomu(mu muriro) Ariko iyo ugize urukundo, ugasenga, ugakora ibyo ijambo ry’ Imana rigusaba uba witeganyirije neza.

Ibiryo wariye n’ubutunzi bwawe bwose ntacyo uzabihemberwa ariko icyo wafashishije umukene uzagihemberwa; amafaranga watanze mu murimo w’ Imana azakugarukira kuko imirimo myiza wakoze ntizapfa ubusa Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza(Abaheburayo 6:10).

Yesu yakoze ibishoboka byose ngo ntuzajye mu murimo keretse niwanga kwakira imbabazi ze kuko urupfu twari kuzapfa niwe warupfuye.Retour ligne manuel
Yesu ku musaraba yaravuze ngo: “Byose ndabirangije ushaka wese naze” abantu bazazira kwanga imbabazi. Urupfu rwa Yesu rwasobanuraga ko abazamwizera nta teka bazacirwaho(Abaroma 8:1). Yesu yanga icyaha ariko akunda umunyabyaha ariko nagaruka ukibirimo utarabyihana uzabihanirwa.

Imfashanyigisho: Umwami umwe ngo yari afite umwana w’ ikinege hanyuma aza kuribwa n’ umubu arwara malalia uwo mwana arapfa umwami aza kumenya ko yishwe na Malalia iterwa n’ umubu, umwami ahita abaza ubuhiri bunini kugira ngo aho azabona umubu hose azawice, yawusanga mu ruhanga rw’ umuntu yahita akubita ubuhiri, yawusanga ku modoka atitaye ko ihenda yakubita ubuhiri bose bari barabimenye iyo bamubonaga bareba ko nta mubu ubariho kugira ngo badakubitwa.

Uwo mwami ni Imana, umwana wapfuye ni Yesu umubu wariye ni icyaha cyamwiciye ku musalaba ariko icyiza mu rubavu rw’uwo mwana havuyemo umuti wica imibu(ibyaha) amaraso y’umwana we, ariko abatazemera izo mbabazi hari ubuhiri bwita umuriro w’ iteka. Hungira muri Kristo Yesu we kuzarimbuka.

Ahantu hamwe inzu ya etage yarahiye umugabo areba uko ari bukize abana n’ umugore biramugora ahita yigira urutindo abana n’ umugore bamunyuraho barambuka ariko umuriro umuzamukiramo akavuga ngo nindekura umugore n’ abana barapfa bose bambutse abwira umugore ngo uzanderere mpfuye ku bwanyu ahita apfa. Yesu yakoze ibishoboka byose ngo wowe ntuzarimbuke ariko uzapfa uzize kutemera imbabazi.Retour ligne manuel
Nkwifurije kwakira imbabazi no kwezwa kuko utejejwe wese atazareba umwami Imana!

Mwari kumwe na Pastor Desire ubakunda akabifuriza amahoro y’Imana.