Waba warigeze wibaza impamvu ibyo ushaka gukora ataribyo ukora!

Ndavuga nti ” Muyoborwe n’Umwuka” , kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora ataribyo mukora. Abagalatiya 5:16-17

(So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won’t be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us the desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions.) Galatians 5:16-17

Iri jambo ry’Imana ryongera kunyibutsa intambara y’Umwuka abantu b’Imana turwana nayo, nuburyo Imana itwifuzaho kurwana intambara nziza yo gukiranuka. Bibiliya mu byahishuwe ahenshi yongeraho ngo “ Unesha niwe……” Imana iturwanirire

Impamvu rero ibyo dushaka gukora ataribyo dukora nuko hariho imparaga ebyiri zirwanira muritwe. Imbaraga zimwe zishaka ko dukora ibibi ( iza kamere) n’izindi mbaraga zishaka ko dukora ibyiza ( Umwuka Wera) ariko Imana ishimwe ko iyo tuyiyambaje ijya iturwanirira mu izina rya Yesu Christ.

Dore ibyo kamere iba ishaka ko dukora :

“Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n’iby’isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga no kwangana, no gutongana, n’ishyari n’umujinya n’amahane, no kwitandukanya no kwirema ibice, no kugomanwa no gusinda, n’ibiganiro bibi n’ibindi bias bityo. Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw’Imana.” Abagalatiya 5: 19-20

Dore ibyo Umwuka Wera aba ashaka ko dukora :

“Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka, no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana” Abagalatiya 5: 22-23

Ngizo rero imbaraga zirwanira muri twe. Icyiza kirimo nuko iyo twemeye kuyoborwa n’Umwuka Wera, atuyobora neza mu nzira yo gukiranuka.
Njya mwumva murinjye anyereka ko icyo ngiye gukora Atari cyiza, hanyuma nanjye naba Uwumvira ngahita ngarukira ho naringeze. Uretse n’ibyo, Umwuka Wera ajya amburira ko imbere yanjye hari akaga, nkinginga Imana ikandengera.

Imbere yanjye nawe haje ibimenyetso bizajya bigufasha kumenya imbaraga zirimo kunesha izindi mu buzima bwawe. Mbese murino minsi haranesha kamere cyangwa Mwuka wera ! Byose biterwa nawe.
Pawulo nawe iyo ntambara yahuraga nayo .

Bayita intambara y’umutima uhana na kamere y’ibyaha:

“ Sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka ataribyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba aribyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza…..kuko icyiza nshaka ataricyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba aricyo nkora….. Imana ishimwe! Kuko izajya inkiza kubwa Yesu Kristo Umwami wacu.” Abaroma 7: 15-25

Mu ntambara zose nubwo biba bitoroshye ariko aba yifuza gutabarukana insinzi arinako nshoje mbifuriza insinzi mu izina rya Yesu Kristo.