Waba uzi impamvu zitera abantu kugwa ?

a) Bubaka inyubako zitagira urufatiro (1Abakorinto 3 :10)

Akenshi abantu birengagiza ko dukizwa kubwo kwizera Kristo no kwihana ibyaha, arirwo rufatiro nyakuri rw’ubukristo kandi rukaba ari narwo twubakiraho imirimo yose dukora.

Bityo rero bamwe bagwa mu byaha ariko kubwo gutinya gutakaza icyubahiro,titres z’akazi bakishimira gukomeza gukora imirimo y’Imana nyamara nta ngororano kuko bayikorera hejuru y’umutima ubacira urubanza ariko ntibemere kwihana ngo basubire kurufatiro. Umurimo wose dukora ukwiriye kubakira ku gukiranuka n’umutima utaducira urubanza.

b) Biringira iby’agaciro gake bitaramba

Akenshi abantu bahitamo ibisubizo bitaramba mu bibazo byabo, aho kureka ngo bayoborwe n’Imana uko babicyemura ahubwo bakicira inzira nyamara zihishemo umutego wa Satani . «Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri: baranyimuye kandi ari jye soko y’amazi y’ubugingo, kandi bibikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi». Yeremiya 2:13.

Gushyira umutima ku butunzi, kwiringira abakomeye, kwishingikiriza kumwanya n’icyubahiro umuntu afite muri sociaty byose bitera kwimura Imana maze iby’isi bikabahindukira ibyiringiro.

Ntawabasha rero gukorera abami babiri. Akenshi aho kwitanga tumaramaje ngo dukorere Umwami wacu Yesu Kristo, usanga tumubangikanya na Satani kuko we ibihembo atwereka ni ubutunzi bwo mu isi, ni icyubahiro, ni umwanya mwiza mu kazi.

Nyamara,«Abashaka ubwiza n’icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho». Abaroma 2:7.

Ibi byose rero bitera ubugingo bwa bamwe guhora buhondobera, badashikama mu gakiza kuko bifuza guhaza iby’irari ryabo ntibahe agaciro iby’ubugingo buhoraho.

C) Bamburwa ibyiringiro n’amakuba yo muri uru rugendo.

Yakobo 1:12 Amakuba y’uburyo bwinshi: ubukene, inzara, indwara zirambye,kubura urushako cangwa se urubyaro, kwangwa no kurenganywa n’ibindi ajya ananiza abantu mu nzira ijya mu ijuru bakagwa (bakava mu byizerwa).Nyamara “Hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry’ubugingo iryo Imana yasezeranije abayikunda”.

Nyuma rero yo gukora ibyo gukiranuka, ufite umutima utagucira urubanza nibwo uba ukwiriye kwatura iri jambo uti: « Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose ». Abaheburayo 2:18.