Waba uzi impamvu dukwiriye gukura mu gakiza? Pastor Desire

“Umugezi w’amazi utemba uva mu rusengero” (Ezekiyeri 47:1-12)

Amazini ijambo ry’ Imana, urusengero ni umutima w’ umuntu iburasirazuba ni Yesu kuko niwe zuba ryo gukiranuka kwacu.

Umwuka niwe ugera uko ijambo rikurira mu mutima w’ umuntu. Tugomba gukura kugeza ubwo tuzaba umugende ujyana amazi aho akenewe.

Amazi agera mu bugombambari ni umuntu ufite ijambo rike muri we. Haramutse havuye izuba ryinshi (ibigeragezo) aya mazi arakama. Kandi ibihe birasimburana ntabwo umuntu ahora mu bihe byiza gusa ariko uwageragejwe afite ijambo ry’Imana
abyitwaramo neza.

Hari ubwo izuba ry’ ubukene, ubukire, gusuzugurwa, kubahwa, gushomera, akazi kenshi, urugo rugoye, iyo izuba rivuye igihe kirekire amazi arakama iyo umuntu akiri
umwana mu gakiza ibigerazo bikamara igihe kirekire kenshi aragwa (Abefeso
4:14).

Yesu yaciye umugani w’ imbuto zagiye ku kara zibuze aho zishinga imizi ziruma avuga ko ari abantu iyo bagize ibigeragezo bahorwa ijambo ry’ Imana kuko badakomeye mu gakiza baragwa (Matayo 13:5-20); ikindi gishobora kumugusha ni ukugira imigisha ataramenya uko ayifatamo kuko Imana yabwiye Abisirayeri iti: “Nimugera mu gihugu cy’ amasezerano mukarya mukabyibuha ntimuzibagirwe Imana uko yabatungiye mu butayu (Gutegeka kwa kabiri 8).

Amazi agera mu mavi nayo ntahagije kandi ayo ntiyatuma ujya imbere cyangwa ngo
usubire inyuma ayo mazi akubera umutego. Yesu yaravuze ngo hahirwa uwo ibyanjye
bitazagusha burya ibya Yesu utabigiyemo wese bikubera umutego kuko uba utabyumva neza kandi wumva utanabivamo. Iby’ Imana utabyinjiyemo neza uzahura
n’ ibikugusha.

Amazi agera mu rukenyerero nayo aba akiri make ukibasha kwiyobora kandi abayoborwa n’ Umwuka w’ Imana bose nibo bana b’ Imana (Abaroma 8:14) uko bagera mikono igihumbi niko amazi yiyongera. Burya hari ubwo tuva mu kigeragezo ukavamo uteye indi ntambwe yo kwizera wakuze mu gakiza niyo mpamvu udakwiye kwinubira ibigeragezo bidukuza mu kwizera. Kugeza igihe bazakwanga wowe ukabakunda, bakaguhemukira wowe ukabagirira neza kuko wakuze mu mwuka. Hari abantu baje mu nzu y’ Imana ariko ntibigera bakura. Bahora bashaka kuvanga isi n’ agakiza. Iyo ubivanze bibyara umuntu utari umupagani ariko utari
n’ umukristo.

Kugeza ubwo wabaye umugezi wambukwa n’uwoga: Umwuka arondora byose ariko we ntawumurondora. Birababaje iyo urondowe n’ umupagani ukumva arakubajije ngo ese namwe iyo myenda murayambara, ibyo namwe murabivuga, ese ibi namwe murabyemerewe kandi iyo bakubaza batyo ni uko baba bazi umurokore uko yifata iyo wabirenzeho rero ubabera urugero rubi, nibo Yesu yavuze ngo bananiwe kwinjira babuza n’abashaka kwinjira.

Aya mazi kuko ari menshi ari umugezi munini n’ ubwo izuba ryava gute inyanja nini ntiyakama; ubare izuba rimaze kuva, kuva igihe isi yabereyeho ariko inyanja nini ntizikama niko n’ umurokore winjiye neza mu Mana n’ubwo ibigereza byaza bite ntava kuri Yesu.

Uwo mugezi wamanukiye mu Nyanja ipfuye ikirimo cyose gipfuye kirakira. Imana irashaka ko dutembera mu Nyanja zipfuye mu isi y’umwijima kuko na Yesu umurimo yawutangiriye I Galiraya y’ abapagani mu gihugu gicuze umwijima, natwe Yesu arashaka kudutuma; ku nkombe z’iyi Nyanja hamera ibiti byera imbuto (Yeremiya 17:7-8). Uruzi rutangira ari ruto rukagenda rukura niko itorero rikura niko umuntu agenda agira ububyutse.

Tube amasoko meza ba Daniel babaye amasoko meza mu bwoko bwabo, ba Yosefu babaye amasoko meza bakiza Egiputa ba Esther bakijije igihugu kuko bari amasoko meza. Wowe iyo Malaika aje kureba asanga umugezi umeze ute cyangwa ubutayu bwamize amasoko? Imana iguhe umugisha ko ugiye gushaka ibihe byo guhembuka, amen!

Pastor Desire [email protected]