Waba uzi icyo bita ibyaha by’inyongobezabugingo!

“ Ariko wehoho wirinde muri byose” 2 tim 4:5b

Ijambo “kuyongobeza” rivuga “kumunga” cyangwa “ kwica buhoro buhoro”. Kumunga bikunze gukoreshwa ku myaka nk’ibishyimbo, amasaka, ibigori….. Biba bisanzwe ari bizima ariko hakaba ubwo bizazamo agakoko bita imungu, kagatangira karumaho buhoro buhoro kugeza igihe igishyimbo cyose kibaye ivu ,kugeza ubwo n’umufuka wose wafatwa ukajugunywa kuko ibyo bishyimbo bitakiri ibyo kuribwa byamaze kwangirika. Imyaka rero imungwa kuko yabitswe nabi, itahungiwe cyangwa se itashyizwemo imiti yica ubukoko….
Sinashatse kwigisha iby’imyaka, njyewe ndivugira kubyitwa ibyaha by’inyongobeza bugingo.

Buriya nta muntu ubyuka umunsi umwe, ngo bucye yaguye ,cyangwa ngo yikubite hasi mu buryo bw’Umwuka ( Ari nabyo nagereranije n’umufuka w’ibishyimbo wabaye ivu kubera imungu ukajugunywa kuko ntacyo byamara). Ahubwo bitangira buhoro buhoro, hakinjira akantu kamwe gato, ejo hakinjira akandi, cyangwa ntihaze akandi, ahubwo kamwe kinjiye mbere, kakagenda gashora imizi kugeza kageze imbere aho ubonako umuntu agenda yangirika buhoro buhoro, kuzageza ubwo bigaragarira buri muntu.

Utangira wenda wifatanya n’abantu batizera, ukumva rwose wihagazeho ntanicyo waba mu gakiza, ejo ibiganiro bibi bigatangira, ku munsi wa mbere ukifata ntunabiseke, ejo ugatangira guseka, ejo bundi ugatangira kuvuga, hirya y’ejo ugatangira kumva rwose ubiyumvamo cyane, ubukurikiyeho ukanabaherekeza wenda mu kabari ukanywa fanta, ubukurikiyeho……. Nibindi nibindi.

Kubera yuko Imana yari iziko turi abanyantege nke, yahisemo kudusaba kwirinda muri byose nk’iri jambo tumaze gusoma. Kwirinda ni ukwibuza ikintu kubera impamvu runaka nubwo umutima wawe wagishakaga.

“ Ariko wehoho wirinde muri byose” 2 tim 4:5b
Igihe kimwe nabonye ikiraka ahantu mu bazungu, nuko umunsi icyo kiraka cyagombaga kurangira, basabye abantu bose bagikoze kuza gusangira nimugoroba, abantu bakabyina ….

Abo bantu twagombaga gusangira bose siko bari bakijijwe. Bitewe nuko nakoraga akazi ko gusemura, byabaye ngombwa ko njyayo, kandi kujyayo ubwabyo, mbere nabonaga ko nta kibazo. Tugezeyo ibirori biratangiye, baba bashyizemo indirimbo inzayirwa, slow cyangwa se zimwe zigenda buhoro, mu kanya gato abantu baba batangiye guhagurutsa abo babyinana, icyo gihe kandi nari umurokore, nanjye umuntu aba aje kumpagurutsa ngo tubyine. Mu mutwe wanjye ndatekereza nti ariko kubyina bintwaye iki, ko icyangombwa ntaribumwegere, ubwo ndahaguruka ntangira kubyina. Ariko icyo nashatse kuvuga hano, nuko ibirori birangiye wa muntu twabyinanye yarankurikiranye akeka ko twanaryamana!!

Ndashima Imana yandengeye icyo gihe ikahantambutsa ariko nahise nsobanukirwa ko ibintu byatangira umuntu abyita blague cyangwa imikino bikaba byakuvana mu gakiza.

Ibyo bita ibyaha by’inyongobezabugingo ni bya byaha bito bito abantu badakunze guha agaciro, iyo ugerageza no kubyirinda, akenshi bavugako ukabya, kandi akenshi iyo umuntu adaheruka gusenga, kwiyiriza ubusa asenga, kuba imbere y’Imana, biramwinjirana ntabimenye, ugasanga amagambo atagira umumaro yamurenze, inkuru zitagira icyerekezo, ibitwenge byinshi cyane by’ubupfapfa atashobora gusobanura, kubeshya kuri telephone wibwira ko byoroheje, filime zipfuye utareba abandi bakureba, kwicara ahantu cyangwa mu bantu batagira icyo bakungura ahubwo bakumaramo imbaraga, ibitabo usoma wihishe ngo hatagira ubikubonana, kwishushanya n’ab’iki gihe mudahwanye mbese twa tuntu itorero ritaguhagarikira, ariko tukagushegesha ugasigara umeze nk’igishushungwe batanakubwira ngo senga ngo ubone icyo kuvuga.

“ Efurayimu yivanze n’ayandi moko, Efurayimu ni nk’umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n’imvi z’ibitarutaru ntiyabimenya” Hoseya 7: 8-9

Ibyaha by’inyongobezabugingo bitumaramo imbaraga ntitubimenye. Yesu agusure nanjye ansure kugirango anshoboze kwirinda muri byose kandi nongere kwemerera Umwuka Wera ngo anyobore muri byose. Ibihe byiza