Waba ushaka ubwiza n’ icyubahiro? . Kiyange Adda-Darlene

Ariko ubwiza n’icyubahiro n’amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza uhereye ku Muyuda ukageza ku mugiriki, kuko Imana itarobanura ku butoni. (Abaroma 2: 10-11)

Buri gihe Ijambo ry’Imana ridukangurira gukora ibyiza ukaba wakibaza impamvu ariko impamvu nta yindi, n’uko Imana iba ibona ibyo dukeneye igashaka kubiduha kuko idapfa gutanga ahubwo bigira inzira binyuramo.

Mu buzima bwa buri munsi hariho ibintu umuntu akenera ndetse kubera ko bamwe batazi n’uko biboneka ugasanga bari kunyura mu nzira zitari zo kugira ngo babibone. Nta yindi nzira ni ugukora ibyiza.

1.Ubwiza: Ubwiza ni ikintu umuntu akenera cyane. Iyo ubwiye umuntu ko ari mwiza biramunyura ndetse ukaba wabona n’inseko ku munwa we ati urakoze. Ni ijambo ryiza. Mbese ubwiza wabukura he? Mbese bwaboneka bute? Hari ababishaka banyuze mu nzira zitari zo nabwo agashaka ubwinyuma gusa ariko ubw’imbere ntabubashe bugatangwa n’Uwiteka. Yashaka amavuta ahenze, umutungo we akawumarira mu kugura ibyamuhindura mwiza n’ibindi , amavuta ahenze ahindura n’ibara ry’uruhu ashaka ubwiza, ukabona ko ntako atagize. Ariko hariho ubwiza butangwa n’Imana inyiturano y’Imana ku bantu bakora ibyiza. Ijambo ry’Imana ni ukuri, iyo ugize umwete wo gukora ibyiza Imana irakwitura. Uba mwiza, wavuga abantu bagakenera ko ukomeza kuvuga, bakumva ibyo uvuga ni byiza, akantu kose ukoze kanyura abantu ari inyiturano gusa Y’Imana nta kindi. Icyangiro kikuvaho ndetse Imana ikagera no ku mutima naho hagacya ukagira Umutima mwiza. Kandi ibyo ibikorera umuntu uwariwe wese ukora ibyiza itarobanuye ku butoni, ku karere n’ibindi.

2. Icyubahiro: Gusuzugurwa nta muntu ubikunda, umenya ahari ako kantu ko gushaka icyubahiro umuntu akavukana. Narebeye ku mwana muto nk’imyaka itatu, iyo muganiriye muri bakuru nawe mugasa naho mumushyize ku ruhande mukikomereza ibiganiro byanyu, hari igihe akoma akaruru cyangwa agahonda ikintu kugira ngo nawe mubone ko ahari mumuhe agaciro ke nawe. Aba ashaka kwiyumvamo nawe muri ibyo biganiro byanyu. Icyubahiro rero ni karemano kuko Imana yaremye ibintu byose ibiha umuntu ngo abitegeke. Nkeka ko inkomoko ari iyo. Iyo rero umuntu abuze icyubahiro, aragishaka. Kenshi rero umuntu akibona anyuze mu gukora ibyaha. Ariko icyubahiro ni ingororano y’abakiranutsi. Iyo ukora ibyiza urubahwa ndetse abantu bakagutinya. Ni inyiturano yo gukora ibyiza abantu bazakwita nyakubahwa nukora ibyiza nubwo utabirwanira rwose biraza ukubahwa mu mudugudu, ku kazi n’ahandi uhurira n’abandi. Bakajya batinya kuvuga ubujajwa uhicaye. Ni ingororano yo gukora ibyiza.

3. Amahoro: Amahoro ni ikintu gihangayikisha cyane iyo cyabuze. Ariko hariho abantu batunze amahoro nk’inyiturano y’Imana kuko bakora ibyiza. Gutunga amahoro ntako bisa. Abantu benshi barayabuze, mu mitima no ku mibiri nta mahoro. Ariko Imana itabeshya, irayatanga. Ni ibihembo ku bakora ibyiza. Ushobara kuvuga ngo ko ngerageza gukora ibyiza ariko nkaba nta mahoro mfite mu rugo? Ni byiza gutandukanya amahoro n’umutekano. Ushobora kugira amahoro mu gihe nta mutekano ufite kuko amahoro aba mu mutima. Ushobora kubona uhagaze imbere y’ibiteye ubwoba ariko ukumva uratuje ntabwo umutima urandutse. Ayo niyo mahoro. Umuririmbyi wa kantike y’ikinyarwanda yaririmbye indirimbo asaba Yesu akanya ngo amwegere, aravuga ati ndetse no mu gihe cy’intambara nabwo mwami ujye umpa amahoro. Birashoboka ko umuntu yagira amahoro kandi urugamba rwakomeye, ibigeragezo byisukiranya. Jye nabonye umugore yakubitwaga buri munsi n’umugabo, ibitutsi reka siinakubwira ariko Yesu yari yaramuhaye amahoro. Ukabona araseka, mwasenga ukumva ari kumusabira cyane ngo Imana imubabarire. Imana niyo itanga bene ayo mahoro. Ayo umuntu ashakishije ku ngufu agira ingaruka. Burya umurinzi w’urugo cyangwa umuzamu burya azana umutekano ariko nta mahoro azana.

Amahoro arahenze aba mu kuboko kw’Imana. Ushobora kuba ufite abazamu batabarika babifitiye n’ubumenyi bafite n’intwaro zo kukurengera bakongeraho n’imbwa zikarinda pe, ariko ukarara ukanuye kuko icyingenzi ntibakibasha, kirenze ubushobozi bwabo. Bibiriya iravuga ngo uwo niwe mahoro yacu. Umugabo yari ari kuvuga ubupfu bw’umugore we, uwo mugore yubahaga Imana akunda gusenga, umugabo ati dore kino cyohe ngo ni umugore: tuba dufite ibibazo byaturenze mu rugo cyagera ku buriri kigasinzira da! Ubwo murumva mwebwe ari kizima? Yongeraho n’ibindi bitutsi. Numvisemo ikintu: Uwo mugore yabaga yasenze, Imana ikamwikorerera ya mitwaro ikamuha amahoro yaryama agasinzira naho wa mugabo kuko atanasenga dore ko yuzuye ibitutsi akarara areba ijoro ryose.

Wivunika! ubwiza, icyubahiro n’amahoro Yesu abyitura abakora ibyiza kandi ntarobanura. N’ukora ibyiza uzabibona. Gira umwete wo gukora ibyiza, senga, ihane ,fasha abakene, ita ku mfubyi n’abapfakazi, ntiwirengagize imiryango y’Iwanyu, sigaho kubabaza uwo mubana uzabona ingororano Yesu aguhe umugisha.

Evangeliste Adda- Darlene.