WABA WARASOBANUKIWE IBIJYANYE NI UMUZUKO W’ABAPFUYE? Rev. Henry SEBUGORORE

Ntimutangazwe n’ibyo kuko igihe kizaza, ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye
( Yohana 5:28) Ijambo kuzuka ni urufatiro rw’ubutumwa bwiza, 1Abakorint 15:14.

I. Kuzuka k’umwami Yesu kwamuhesheje:

* kwemerwa ko ari umwana w’Imana, Matayo 27:54; Abaroma 1:4.
* kwamuhesheje ubutware n’ububasha bwose, Matayo 28:18-20.
* kwamuhaye gutsinda urupfu na Satani, Abaroma 6:9; Ibyak 13:34; Abakolosayi 2:15.
* Yesu amaze kuzuka, yazukanye umubiri w’umwuka, abonekera hose, Mariko 16:9; Ibyak 7:55.

II. Ku bizera, urupfu rwa Yesu rwamuhesheje:

* kuba impfura mu kuzuka kandi urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha, 1 Abakorinto 15:20.
* kuba umuhesha w’agakiza kadashira, Abah 5:9.

III. Bibliya yerekana isura y’umuzuko:

* Aburahamu atamba Isaka ku musozi Moriya, yizeye ko Imana ishobora kumuzura, Abahe 11:17-19.
* Inkoni ya Aroni yashibutse uburabyo yerekana umuzuko, kubara 17:16-26.

IV. Mu isezerano rya Kera hari imizuko itatu (3):

* kuzuka k’umwana w’umupfakazi w’i Sarefati, 1 Abami 17:20.
* kuzuka k’umwana w’umushunemukazi mu gihe cya Elisa, 2 Abami 4: 32-37.
* kuzuka k’umugabo wajugunywe mu gituro cya Elisa, 2 Abami 13:20.

V. Mu isezerano rishya havugwamo imizuko itandatu (6):

* kuzuka k’umwana w’umupfakazi w’i Naini, Luka 7:11-17.
* kuzuka k’umwana wa Yairo, Luka 8:40-56.
* kuzuka kwa Lazaro w’i Betaniya, Yohana 11:40-44.
* kuzuka kw’abera bari barasinziriye, Matayo 27:51-53.
* kuzuka kwa Tabita ariwe Doruka, Ibyak 9:36-43.
* kuzuka kwa utuko, Ibyak 20:7-12.

BIBLIYA IVUGA IMIZUKO IBIRI (2) IKOMEYE:

1) umuzuko wa mbere

* urimo abakiranutsi bo mu isezerano rya kera bazutse ubwo Umwami Yesu yazukaga, Matayo 27:51-53.
* urimo abizera Krisito bazazuka mu gihe cy’itorero, 1 Abatesal 4:16.
* urimo Abera n’abakiranutsi bapfuye cyangwa bazapfa mu gihe cy’umubabaro ukomeye, Ibyah 6:9-11; 7:9-17; 20-4-6.

2) umuzuko wa kabiri(2) ni umuzuko wo ku munsi cyangwa umunsi w’urubanza

Hazazuka abantu bose b’asigaye batazutse mu muzuko wa mbere, kuva mu isezerano rya kera kugeza mu isezerano rishya 20:11-15.
Yohana abona intebe nini y’ubwami yera, uyicayeho, isi n’ijuru bihunga mu maso he, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye , abakomeye n’aboroheje bagaze imbere y’iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, abapfuye bacirwa imanza zibyanditse muri ibyo bitabo.
Umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy’ubugingo, ajugunywa muri ya nyanja yakumuriro.
Nshuti muvandimwe, uri mu mu bazajya mu ijuru cyangwa uri mu bazajya mu umuriro ?
Ndakwifuriza guharanira kuzabona ubugingo buhoraho nokuzaba mu muzuko w’abakiranutsi, Amen.

Rev. Henry SEBUGORORE