Vumbura isoko nyakuri y’ibyirigiro, menya byinshi ku buzima bw’umwami Yesu Krisito

" Nta kizigera gihindura imibereho yacu niba ibyo dukora ari ukwicara gusa, tukifuza ko ibintu byahinduka, tugomba kugira icyo dukora ": Joyce Meyer.

1)Yesu yakundaga gusenga

Gusenga ni kimwe mu bintu bikomeye byaranze ubuzima bw’Umwami wacu Yesu Krisito. Bibliya ivuga ko yirwaga mu urusengero yigisha ariko bwakwira akarara ku musozi wa Elayono, Luka 21:37.

. Yesu yasenze wenyine mu butayu, Mariko 1:35
. Yesu yarasengaga, akaniyiriza, Matayo17:21
. Yesu yasenze, araninginga, Abah 5:7
. Yesu yishimiye mu mwuka, Luka 10:21. Gusenga ni bwo buzima.

2)Yesu yarasize amavuta

Hari ikintu cyahoraga kiva muri Yesu maze kigatuma abarwayi bakira, abandi bakabona agakiza.
Ntabwo ari ikintu Imana yapfuye kumuha cyangwa kumushyiramo, hariho urufatiro rw’imibereho ya Yesu. Yesu yarasize amavuta, afite ubwiza bw’Imana ni imbaraga z’Imana.

3)Yesu yarazi gutanga amahoro mu bihe by’umuraba

Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko 4:35-45, tuhasanga ukuntu habayeho umuraba, abigishwa bahagaritse umutima, ariko acyaha umuraba yitonze, inyanja iratuza. Abwira inyanja iby’amahoro, inyanja irumva iratuza. Yesu ntiyigeze yemerera umuraba kumucengezamo ibikangisho byawo.

4)Yesu yanyuze mu nzira y’ubutayu

Hari ubwo Imana yemera ko duca mu bihe bikakaye by’ubutayu. Ni igihe ikintu cyose mu buzima kiba gisa n’icyumye, igihe nta na kimwe tubona mu byo dukeneye, tukajya mu urusengero ariko twataha tukumva ntaho bitandukaniye nuko twaje. Twese duhura n’ibihe nkibyo mu buzima. Ni igihe amasengesho amera nkayumye n’ijuru ntiritabare. Hari ibihe byiza tugira mu Mana, mu kandi kanya ukagira ngo Imana yaduhanye. Ibihe nkibi Imana yemera ko tubinyuramo.

Hari uwavuze ngo " ubutayu bugera i Kanani, nubwo umuntu yagera i Kanani atanyuze mu butayu, ubutayu buzamusangayo". Ubutayu ntaho twabuhungira, ariko icyo dusabwa ni ukuyoborwa n’inkingi y’igicu, tukamurikirwa n’inkingi y’umuriro, kuva 13:21.

5)Yesu ni karuhura, yaruhuraga abarushye

Yagize ati " Mwese abarushye n’abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura ". Nta wundi muntu nigeze mbona atanga bene iri tangazo.Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye, Luka 19:10. Mu bice bya Luka 10:2, Yesu abwira abigishwa be ati " ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye". Buri gihe Yesu yabaga afite inzara ni inyota yo gushaka abantu. Muri Yohana 4:5 hagira hati "Agera i Samariya mu mudugudu witwa Sukara, aganira n’umusamariyakazi. Yesu aramubwira ati " Mpa utuzi two kunywa". Umugore asohora ibyari mu mutima we byose, v 9 na 17. Umurongo wa 28 na 29, umugore asiga ikibindi cye, aragenda ajya mu mudugudu abwira abantu bose ibimubayeho, ati " Nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose". Iyo umuntu yahuye na Yesu hari ibyo asiga. Paulo ati " ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Krisito, Abafil 3:7.

6)Yesu yitaga ku mibereho y’abantu, akavura abafite imvune mu mitima, akagaburira abashonji,akita kubabaye, asubiza intege mu bugingo

Muri Yesaya 61:1 hagira hati " Umwuka w’umwami Imana ari kuri njye, yansize amavuta ngo bwirize abwagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu yimbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w’imbabazi z’Uwiteka , n’umunsi Imana yacu izaza guhora inzingo no guhoza abarira bose".

Uwavuga ibya Yesu ntiyabirangiza. Ariko kimwe cyo kandi cya ngombwa ni ukumuha umwanya mu buzima bwawe. Yesu aragushaka kandi agufitiye imbabazi nyinshi. Imbabazi ze ni nyinshi pe, muri zaburi 103:10 hagira hati " Ntiyatugiriye ibihwanye n’ubyaha byacu, Ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu, nkuko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana " Hari uwavuze ngo impanuka isumba izindi mu buzima ni ugupfira mu byaha. Yesu yaje kudukiza ibyaha. Yigisha, ubwe yagize ati" Umuntu wese umpamiriza imbere y’abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mw’ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y’abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru.

Mbega agahinda n’amakuba n’urubanza rukomeye ku basuzuguye iyi mbuzi ikomeye. Ndakwifuriza kuba umuntu utandukanye n’abandi. Vumbura isoko nyakuri y’ibyiringiro byawe iri muri Yesu. Tera intambwe isumba izindi, wakire Yesu Krisito mu buzima bwawe, uzabona amahoro ! Ubuzima budafite Yesu ni ubuzima bupfuye, kandi ibyo wageraho byose bitarimo Yesu ni ubusa. Umubwiriza aravuga ati " Ubusa gusa ! Nta kamaro ! Byose ni ubusa !" 1:2.

Rev SEBUGORORE Henry