Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza! - Dan Delzell

Hariho abantu batizera Kristo, kandi bakaba batanamwanga. Abo wabavugaho iki? Ntibashaka kwitirirwa Yesu. Ariko se ibyo birashoboka? Ntibishosoka, ahubwo niba udakunda Kristo uramwanga!

Yesu yaravuze ati “Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza” Matayo 12:30.

Hariho abavuga bati "Ariko sinanga Yesu. Gusa simbwizera nk’Umwami wanjye n’Umukiza!" Ubwo rero icyo ni icyemezo ntakuka uba wafashe, kandi benshi bafata bene ibi byemezo. Ariko kwanga kwitirirwa Yesu ni uguhitamo kuba umwanzi we, kandi uwo badateraniriza hamwe arasandaza. Iyo utabwiye Yesu uti “Ndakwemereye,” ugera igihe ukamubwira uti “Sinkwemereye!”

Yesu ni umwe, kandi ni Imana. yavuse yuko ari we wenyine nzira n’ukuri n’ubugingo (Yohana 14:6). Ibintu ni bibiri rero, uremera kunyura muri iyo nzira ukurikire Yesu, cyangwa aya magambo yavuze anyure mu gutwi sohokere mu kundi!

Ibyo mvuga birumvikana. Ifateho urugero. Mu isezerano rishya, Yesu yabwiye abantu kwihana ibyaha byabo bakamwizera. Yesu abaye arimo kugenda mu isi kuri uyu munsi, ibi yabisubiramo. Kandi yategetse abamukurikira kwamamaza aya magambo. Ni uko rero, none ubwiwe ukuri kw’ijambo rya Yesu. Nk’umunyabyaha, Imana iragutegeka kwihana (Ibyakozwe n’intumwa 17:30) ukizera ubutumwa bwiza.

Ntibishoboka ko wabaho mu buzima utitirirwa Yesu, ngo uvuge yuko umukunda. Mu minota 5 uhereye nonaha, byashoboka yuko uri bwizere umusaraba wa Yesu ngo ukizwe ibyaha, cyangwa ukajyanwa n’ibindi bitekerezo, imigambi n’ibyifuzo. "Kutakira" Kristo kwawe kugaragaza neza yuko udashaka kwihana ngo umwizere.

Yesu yasobanuye kenshi uburyo kwanga kumwitirirwa ukavuga ko umukunda bidashoboka. Yaravuze ati "kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe na we. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye Umwana w’Imana w’ikinege" (Yohana 3:17,18)

Ufite amahitamo abiri: Izere Kristo cyangwa ucirweho iteka. Nta mahitamo ya gatatu abaho! Ikindi kandi, udateraniriza hamwe na Yesu arasandaza. Nta mahirwe ubasha kubona inyuma ya Yesu, ahubwo byose byaba ari ukuruhira ubusa kuko utizera Umwana w’Imana amaze gucirwaho iteka.

Niba ushaka kunguka, vanga (teraniriza hamwe) na Kristo kandi ubwo ni bwo utazacirwaho iteka!

Imnana iguhe umugisha!