Uwizera n’utizera bafitanye mugabane ki?

“Ntimwifatanye n’abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n’umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na baali: cyangwa uwizera n’utizera bafitanye mugabane ki? 2 Abakorinto 6:14

Hari itandukaniro hagati y’umuntu wakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza we n’undi muntu utarakira Yesu. Ikigeretse kuri ibyo, uwakiriye Yesu bamwita umwana w’umucyo , mu gihe umuntu udafite Yesu bamwita umwana w’umwijima bitewe n’imirimo y’umwijima imuranga.

Bibiliya ijya itubwira ngo ntabajyana batasezeranye kandi ibi byiciro bibiri ( uwizera n’utizera) iyo biri kumwe, byanze bikunze hagomba kuba igifite imbaraga. Hari umugani uvuga ngo “ Mbwira abo mubana, inshuti zawe , ndakubwira icyo uricyo” .Yesu adusure

Bibiliya irambwira ngo Efurayimu yivanze n’abanyamahanga bamumaramo imbaraga. Hari igihe igice cy’umwijima aricyo kigira imbaraga, bityo igice cyitwaga ko ari icy’umucyo kigasigara kitakigaragara kuko cyamizwe. Imana itugirire neza.

Si uko tuzimuka ngo tuve mu isi , suko tuzatura ahantu hacu ha twenyine, ariko warukwiriye kugenzura neza ibibahuza nuko witwara iyo muri kumwe n’abatizera mudahwanye. Ese muhurira he ,muhurira ku biki! ni mu bucuruzi, ni mu mutwe wa politike runaka, ni mu mupira w’amaguru, ….. ese iyo muri kumwe, haganza iby’umucyo, cyangwa haganza iby’umwijima!

“Ntimwifatanye n’abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n’umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na baali: cyangwa uwizera n’utizera bafitanye mugabane ki?”

Ibaze nawe ikintu bibiliya yatinzeho gutya! hari igihe umuntu aba yari muzima, ariko yazifatanya , cyangwa yagira inshuti mbi , akazajya gukebuka nawe yarabaye nabi.

Hamwe n’iri jambo, ongera usubize amaso inyuma wigenzure niba koko wariyizeraga nk’umuntu wakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza we! Usurwa n’abantu bameze gute, bo mu kihe kiciro! Muhuzwa n’ibiki! Ese haganza iki ! Ni iby’Imana cyangwa n’ibikumaramo imbaraga ugasigara uri igisenzegeri! Wari uziko hari ikiciro runaka uhura nacyo, ugasigara utinya no guhamya ko uri umukristo ahubwo ugasigara ari wowe ushakisha uburyo wabereka ko nawe nta kibazo wakora nk’ibyabo, kugirango batakwita injiji, batavuga ko wasigaye inyuma!
Umuririmbyi umwe araririmba ngo “Jya ugenda witonze kuko utwaye amabanga y’Imana” Imana ishimwe

Igihe kimwe nkiri muto, nigeze kwibona ndi mu itsinda ry’abantu baribukore umunsi wo gusezeranaho, kandi nagombaga kuhaba kuko hari mu kazi kandi hari akazi bari banshinze, mu kanya gato abantu baba batangiye kunywa inzoga, mu kandi kanya baba bashyizemo umuziki ushyushye w’inzayirwa n’izindi, mu kandi kanya haba haje umuntu kumpagurutsa ngo tubyinane! Uyu muntu aje kumpagurutsa, nananiwe kumusobanurira uwondiwe, cyangwa se kumubwira ko nkijijwe, maze ndibwira mu mutima wanjye nti “ Ese kubyina gusa bitwaye iki” maze ndahaguruka ndabyina . Naje gusobanukirwa nyuma ikibazo niteye, wamuntu atangiye kumbwira ko ashaka ko nza no kumuraza. Ndashima Imana yandinze uwo munsi, ariko nahise niga n’isomo ry’ukuntu abanyamahanga, utirinze, bakumaramo imbaraga, ukazashiduka warakoze ibyaha utigeze uteganya mu buzima bwawe.
Mwuka Wera abasobanurire.
Alice