Uwiteka niwe wenyine wabasha kukurengera

Bukeye umwami w’Abisirayeli anyuze hejuru y’inkike z’amabuye, umugore aramutakambira ati “Ndengera, nyagasani mwami.” Aramusubiza ati “Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero?” Umwami aramubaza ati “Ubaye ute?” Aramusubiza ati “Uyu mugore yarambwiye ati ‘Zana umwana wawe w’umuhungu tumurye none, ejo tuzarya uwanjye.’ Nuko duteka umwana wanjye turamurya, bukeye bwaho ndamubwira nti ‘Zana umwana wawe tumurye’, none yamuhishe.” (2Abami 6:26-29).

Birashoboka ko urimo gusoma iyi nkuru ufite Ibibazo byo mu miryango, uburwayi budakira, wabuze ubuhungiro bw’abaguhiga, ufite amadeni menshi, urumva bikurenze ahubwo wakwiyahura n’ibindi bibazo bikomeye biguteye kwiheha, Birashoboka kandi ko hari inzira wari wizeye yanyuramo ibisubizo by’ibibazo ufite, ariko mbere ya byose ndagirango nkubwire ngo uwiteka atakurengeye nta Wabasha kukurengera.

Ku ngoma y’umwami Benihadadi ubwo yateraga I Samariya, hateye inzara mbi cyane, kugeza batangiye kurya ibitaribwa, nabyo bikabura, barya amahurunguru y’inuma nayo arahenda barayabura, birakomera kugeza aho abantu batangiye kurya abandi nk’uko twabisomye haruguru, cyari ikibazo kirenze ubushobozi bw’umuntu usanze, kugeza n’aho umwami nyir’igihugu abura icyo akora kandi ubusanzwe nta cyananiraga umwami!. Iyo dusomye kandi mu rwandiko rwa “Daniyeli 6: 1-23” tubonamo na None umwami ashoberwa, ubwo Daniel yatonaga ku mwami Dariyo, abatware b’intebe bagenzi be bamugiriye ishyari, bashobewe bamutegera ku kubaha Imana ye, maze akatirwa kujugunywa mu rwobo rw’intare, umwami n’ubwo yamukundaga ntacyo yari kubasha gukora kubw’iteka yari yaciye, ndetse n’amategeko y’abamedi n’abaperesi atarakukaga yamubereye imbogamizi abura uko amutabara, biba ngombwa rero ko amutanga ajugunywa muri urwo rwobo rw’intare ngo zimurye apfe.

Bavandimwe hejuru y’imbaraga z’ibiturwanya hari imbaraga z’Imana, hejuru yo kunanirwa y’ibyo twishingikirizagaho Imana yo igira ijambo, n’ubwo umwami atabona icyo kukurengeza, Imana yo mu ijuru ifite ububasha bo gutegeka ibyari ibibazo bigahinduka ibisubizo, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga “Zaburi 30:6, Daniyeli yinjiye mu rwobo rw’intare byabonekaga ko apfuye, ariko Uwiteka igihe cye cyari kigeze ngo amutabare, Bukeye nibwo umwami yibamburaga kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw’intare. Ageze hafi y’urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n’ijwi ry’umubabaro abaza Daniyeli ati “Yewe Daniyeli mugaragu w’Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare?” Daniyeli asubiza umwami ati “Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y’intare, nta cyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani, nta cyo nagucumuyeho.”

Nagirango nkwibutse ngo ikibazo abantu dufite si uko hari urwobo rw’intare imbere yacu, si n’uko kandi hari intambara gusa, kuko ibyo byo kuri twe nta n’ibyo tudafite cyo kubikoraho, ahubwo igikomeye kurushaho tubyitwayemo gute? Ntago bikwiye kutwambura umubano mwiza n’Imana, ahubwo tugomba natwe kuzirata Imana yacu nka Daniyeli nyuma yo gutabarwa. Reka Satani ye kutwinjiza mu byaha bitandukanye, bamwe barajya mu by’ubusambanyi ngo ahari barebe ko bakwirwanaho bagakorera udufaranga two kwicyenura, kubeshya kuri bamwe ntibikiri icyaha, abandi bahinduranya imirongo y’itumanaho bakoreshaga, ariko ibyo sibyo gisubizo, guhindura ibyangombwa n’amazina yawe ntago byakuraho ikigeragezo, ndetse ntibyakurengera ahubwo tumbira Imana yo mu ijuru niyo yo kukurengera.

Niyo yatabaye Daniyeli, anatabara abo muri Samariya Nyuma y’uko inzara ica ibintu, Imana yabarengeye mu munsi umwe gusa maze ibyo kurya biraboneka, Nawe yizere kuko itakurengeye ntaho gutabarwa kwawe kwaturuka, nta n’uwabasha kukurengera wundi, uburira amaso yawe kuriyo kuko ari yo yonyine gutabarwa guturukaho “zaburi 121: 1-5”