Uwiteka amanuwe no kurwanira abantu be!

Yesaya 31 : 4-5, Uwiteka arambwiye ngo : « Nkuko intare, intare y’igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bagahururira kurwana nayo ntikangwe n’amajwi yabo kandi nticogozwe n’urusaku rwabo, niko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa siyoni no ku gasozi kaho. Nkuko ibisiga bitamba, niko Uwiteka Nyiringabo azarinda i Yerusalemu, koko azaharinda aharengere, azanyura hejuru yaho ahakize. »

Ijambo ry’Imana ni iryacu n’abana bacu, niyo mpamvu turyishyiraho ntiribe iry’i Siyoni n’IYerusalemu hariya tuzi gusa, ahubwo riba iryacu rikadufasha. Abari muri Kristo Yesu bafite amahirwe yo kurengerwa n’Imana, irabatabara. Aha, twavuga ko Isiyoni Uwiteka arwanira ari wowe wubaha Imana kandi ukaba uzi ko Uwiteka ariwe mutabazi wawe wenyine, kuko hariho n’abiringira ko n’abapfumu bashobora kubarinda ibyago.

I Yerusalemu hagereranywa n’abantu bubaha Imana kandi baretse ibyaha bakiringira amaraso ya Kristo akababera agakiza.
Niba uri muri abo rero, humura Imana izakurwanirira muri biriya bibazo ufite. Ubundi niba nk’urugero intare yanize umwana w’intama yakagombye guhunga yumvise induru y’abashumba bahururiye kuyirwanya.Ariko Uwiteka yayitanzeho urugero kuko azi ko idatinya.

Nk’uko rero idatinyishwa n’iyo nduru ngo ite umuhigo wayo, niko Uwiteka adatinya ibyo byaguteye ubwoba.Uwiteka azamanurwa no kurwanira kuri ako gasozi kaguteye ubwoba.Muhamagare kandi wizere ko aza ari intwari idatinya.

Ntabwo ari ukurwana gusa, azanagukorera uburinzi.Ijambo ryatubwiye ngo nkuko ibisiga bitamba, uzabirebe byakwiriye ikirere, nta cyabyihisha kiri ku butaka, igisiga kibasha kureba ibibera hasi. Uwiteka ntabwo akurwanirira maze ngo abigusigire ngo akubwire ati ahasigaya n’ahawe. Oya. Ararwana agatsinda, kandi aho yafashe akahakorera n’uburinzi.

Witinya ! urwo rusaku rumeze nk’urw’abashumba bahururiye kurwanya intare yafashe umuhigo wayo ntirukanga Uwiteka.Nta bwoba agira, ni intwari, agutabara atitaye ko uzi gusenga cyane, ni Mwiza gusa, ashimwe. Mubwire byose bikugoye kandi wirira.Izere ko hari icyo yagukorera ukava muri ako kaga. Imana ibasha kubikora neza kuruta uko wowe utekereza.

Ni igihome kirekire cyane kibasha kugukingira, iyongeremo imbaraga, wihangane Imana ntizabura kwumva gusenga kwawe, we kurambirwa we gucika intege, gusa niba hari ibyaha wakoze umusabe imbabazi arakubabarira.

Dusenge : « Mana ya Abraham, uri Data wa twese, nzi ko uri Imana y’inyembabazi kandi uri Imana nziza. Mbabarira ibyaha n’ibicumuro byanjye, unyezeho imyanda yose. Ndakwinginze uze untabare nk’uko ijambo ryawe rinyeretse ko uri umutabazi, ngwino unkure mu kaga no mu mubabaro.Urakoze ko wumvise gusenga kwanjye Mana, ndagushimiye.Nsenze mw’izina rya Yesu Kristo, Amen. »