Ushobora gutsinda urugamba rwo mu bitekerezo!

Ibitekerezo bigira imbaraga, dukurikije umwanditsi w’igitabo cy’imigani, ibitekerezo bigira ubushobozi burema Imigani 23:7.

By’ukuri, ntiwagira ubuzima bwiza buri (positif) cyangwa bushimishije ngo hanyuma ugire ibitekerezo bipfuye (bibi).

Nabayeho imyaka myishi mbabaye kubera ko kuva umunota wambere wa buri gitondo byutse, naherega ko ntangira gutekereza nabi, ibintu bibabaje, ibintu bitsikamira. Ariko ubu ndakubwiza ukuri ko nezerewe byuzuye kuva aho Umwuka Wera yamfashije kugira ibitekerezo nkibya Kristo,muri jye.

Ahari aho umaze imyaka myishi utekereza nabi, bishingiye ku bitaragenze neza, cyangwa se ku bya kera byakubabaje byatambutse, ariko ndagira ngo nkubwira ko byahinduka!.

Imbaraga Zikomeye.

Iyo uriho urwana n’imitekerereze ipfuye, niby’ingenzi kumenya iri ihame ko ubuzima bwawe budahinduka utarahindura uburyo utekereza.

Guhinduka ukagira imitekerereze nki by’Imana ni ngenzi cyane.

Bibiliya itubwira ko Imana idukunda, ariko se, wari warwana no ku byizera? Namenye ko iyo tudafashe umwanya ngo dutekereze kw’Ijambo ry’Imana, ntidushobora kumenya urukundo Idukunda!

Urukundo rw’Imana rugomba kuba imbaraga zikomeye mu buzima bwacu, arizo zidushoboza kunyura no mubigeragezo bikomeye tukagera ku butsinzi.

Tekereza Ku Byo Uriho Utekereza

Bibiliya iduha amabwiriza arambuye ku bintu tugomba gutekereza ho. Abafilipi 4:8 hatubwira ko tugomba gutekereza ibintu bituzamura tukareka gutekereza ibintu bitumanura.

Niba uri umwizera, hari igihe waba ugendera ku cyanditswe cya buri munsi, nibyiza, ariko ugomba gusuzuma ko utaba ubivanga no gutekereza ibindi bibi (negatif) cyangwa ukaba ubivanga n’ibindi byose bikuje mu bitekerezo.

Keshi mu buzima bwanjye , najyaga ntekereza buri kintu cyose cyanzaga mu mutwe ( mu bwonko). Kandi byishi mu byazaga mu mutwe wange (mu bitekerezo), byabaga ari ibinyoma bya satani cyangwa arubusa gusa (amafuti). Satani yayoboraga ubuzima bwanjye kubera ko ya yoboraga ibitekerezo byanjye.

Mariko 4:24 Uko tumara umwanya munini dutekereza kw’Ijambo ry’Imana, ni ko tuzarushaho kugwiza imbaraga no kugira ubushobozi bwo kurigenderamo. Kandi uko turushaho gusoma no gutega amatwi Ijambo ry’Imana, ni ko tuzarushaho kugirana naryo ubusabane no kurisobanukirwa kurusha.

Mu mubiri tuba abanyantege nke, tugahora twifuza kwakira ibituruka ku Mana nta ruhare twabigizemo nyamara siko bigomba kugenda. Icyo uzunguka mw’Ijambo ry’Imana, kizaba kingana ni mbaraga washize mu kurimenya.

Ndagutera umwete wo gufata icyemezo cyo kugira umwanya ugatekereza kw’Ijambo ry’Imana buri munsi kuko ni bwo uzarushaho kuryakira muri wowe, ibyo bizatuma ugira ubwenge (ubumenyi) buturuka ku Uwiteka .

 Joyce Meyer