Ushaka kuba mukuru mu bwami bw’Imana?

Ushobora kwibaza ikibuza abantu benshi gukorana n’Imana, abandi bagahora mu ntambara zidashira n’ibibatanya bitari bimwe. Imwe mu mpamvu zitera ibi ni uko buri wese yifuza kuba mukuru, kugira icyubahiro, mbese kuba uw’imbere muri byose. Ibi bituma ibyo bakora aho kugira ngo biheshe Imana icyubahiro, tubeho mu bumwe, barushaho kutumvikana.

Imana idusaba guca bugufi, tukamera nk’abana, tukaba abagaragu nibwo tuzitwa bakuru mu bwami bw’Imana.

Ubusanzwe ubwiye umuntu uti ’’witwara nk’umwana!” Umuntu mukuru aramutse abwiwe amagambo nk’ayo bishobora kumubabaza. Nubwo abana bato baba bateye ubwuzu, ntibaba bakuze mu bitekerezo, ntibaba ari inararibonye kandi usanga badafite ubwenge nk’ubw’abantu bakuru.

Nyamara, igihe kimwe Yesu yabwiye abigishwa be ati “ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk’abana bato, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru” (Matayo 18:3). Yesu yashakaga kuvuga iki? Ni iyihe mico abana bato bagira abantu bakuru bakwiriye kwigana?

Yesu yaricaye, ahamagara abo bigishwa maze arababwira ati “umuntu ushaka kuba uw’imbere nabe inyuma ya bose, ndetse abe n’umugaragu wa bose.

Umwana aba asa n’ufite amasonisoni kandi ubona nta buryarya bumurangwaho. Ntafite umwuka wo kurushanwa kandi nta bucakura aba afite. Arumvira kandi ntiyishyira hejuru. Mu by’ukuri, uwo mwana muto yari urugero rukwiriye rugaragaza umuco ukomoka ku Mana wo kwicisha bugufi, aricyo Yesu yababwiraga.
Byanze bikunze iyo guca bugufi kugwiriye mu bantu b’Imana, Umwuka wera aratembera. Imana ikunda abantu bose bemera guca bugufi, bakemera kuba nk’abana.

Bibiliya iravuga ngo abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira. Zaburi 25:9

Nimwumve uko Iyo iri hejuru cyane, ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo ni Uwera ikavuga iti ‘’ Aho ntuye ni hejuru kandi harera. Mbana n’ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y’abicisha bugufi, mpembure n’abafite imitima imenetse. Yesaya 57:15

Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Yakobo 4:6
Umaze gusoma ibi byose ukareba ineza Imana ifitiye abicisha bugufi, n’urukundo ikunda abana bato, wakwemera guhara byose ariko ukazaba mukuru mu bwami bw’Imana.

Nubwo abana bavuka badatunganye, igishimishije ni uko baba ari bazima mu bwenge ndetse no ku mutima. Ni yo mpamvu Bibiliya iburira Abakristo igira iti “mube abana b’impinja ku bibi, ariko ku bwenge mube bakuru.” 1 Abakorinto 14:20.
Bisa n’ibikomeye ariko nibyo Imana idusaba, ibidushoboze twese. Amen.