Ushaka ko ijuru rigukingukira?

Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira abona Umwuka w’Imana amanuka asa n’inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti “Nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira.” Matayo 3.16-17

Umukristo wese aho ava akagera ahora yifuza kubona ijuru rikingukira ku buzima bwe. Ibi ariko ntabwo bituruka ku bushake bwe bwite ahubwo bigendana no kwemera gushyira ubuzima bwe mu biganza by’Imana, akemera ubushake bwayo no gukora kwayo mu buzima bwe.

Bwa mbere Yesu abwira Yohana kumubatiza yabanjye kubyanga, kubwe yumvaga ari Yesu wakagombye kubikora ariko yesu amubwira amagambo akomeye :Yesu aramusubiza ati “Emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose; Aherako aremera.” Yohana 3.15

Inshuro nyinshi tubuza umwuka wera gukorera mu buzima bwacu nk’uko bikwiriye bitewe no kutemera cyangwa se kumugisha impaka nkuko Yohana yabigenje ubwo Yesu yari amusabye kumubatiza.

Hari igihe usanga umuntu atabasha guhagarara muri ubu bushake bw’Imana bitewe nibyo we ashaka, urugero yabwirwa kujya iburyo we agakatira ibumoso, mbese ijuru ryagukingukira gute udahuje na nyiraryo?

Imana yo yonyine niyo izi icyo yakora kikabyara igitangaza, niyo mpamvu bikwiriye kwemera kunyura munzira itwereka, bizatera ijuru kudukingukira twakire ibitangaza biva mu bwami bw’Imana.

Yesu yaje kugirango dukorane tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi birakwiriye rero kumwemerera akaba ari we utuyobora. nibigenda bityo ntakizabuza ijuru gukinguka tukakira Umwuka wera agakorera mu mitima yacu.

Imana ibahe umugisha.