Uruhare rw’abagore mwiyubakwa ry’ihema ry’ibonaniro mu butayu. Ev Adda

Kandi acura igikarabiro mu miringa, n’igitereko cyacyo agicura mu miringa, abicura mu miringa y’indorerwamo z’abagore bateraniraga gukorera ku muryango w’ihema ry’ibonaniro.

Imana imaze kubwira Mose ko ishaka ubuturo muri bo, yamubwiye ko ishaka ko bayubakira ihema izaturamo rikitwa ihema ry’ibonaniro (kubonana n’Imana.) Kuva 38:8
iyo biba iki gihe byari kuba ari urusengero. Ariko icyo gihe ryari ihema. Imana yamubwiye uko bazaryubaka.

Imana yatoranijemo abantu bake harimo umugabo witwaga Besareri, Imana ibuzuzamo ubwenge bw’ukuntu bazubaka iryo hema. Imana yamubwiye byose ibikoresho bazakoresha kuveza ku ndodo.

Abagore ntibahatanzwe. Nibo bakaragaga indodo, bakamenya guhuza amabara nuko Uwiteka yavuze.

Mu maturo, bazanaga ibyimirimbo byabo bya zahabu harimo impeta,imikufi namaherena bya zahabu ku bushake nta gahato bakabizana kugirango bizakoreshwe mu kubaka ihema ry’ibinaniro. (Kuva 36)

Noneho bigeze ku gikarabiro biba umwihariko wabo. Haleluya. Abagore bakoraga ku muryango w’ihema ry’ibonaniro bishyira hamwe, babyumvikanaho bati muze kiriya natwe tugikore. Haaaa ngo buzuza umugambi wo kuzana miroire zabo zari zikoze mu muringa.

bati twihute tujye kuzana miroire zacu zikore umurimo w’Imana. Yuuu aha nahageze ngira emotion. Miroire ku mugore mbese murumva icyaricyo? Byonyine kugira ngo bose babyumve kimwe ntihagire uvuga ati wapi simbaha miroire yanjye....
Ariko Yesu uduhe kugukorera tugukunze pe! Atari agahato. Bibiriya yitwa Ijambo ry’Imana iravuga ngo bacura igikarabiro n’igitereko cyacyo mu muringa wavuye" MU MUSANZU" w’ abagore...

Aba bagore bakoze inama bibaza icyo nabo bazana nkumusanzu.

Bari kuvuga bati turi mu butayu nta kintu twabona. Tuvuye mu buretwa. Ese ubu mubona tutarapfuye? twakura hehe amafranga. Umuretwa se afite iki? Ariko bati dufite miroire zacu tuzizane ubuturo bw’Imana yacu burimbe. Bazongera kwirebera hehe? Uwabyukanye ubutuna azajya amenya ate ko bwavuyeho? Uwariye agasombe azajya arebera he niba ntazasigaye mu menyo? Uwishyizeho ikirungo azamenya ate ko byaciyemo? Ariko bati nta kurimba tutarubakira Imana yacu ubuturo. Bati tuzafashanya buri wese ajye arebera undi uko byifashe mu maso he. Baragenda barazizana.

Igikarabiro kirubakwa kirarangira. Isuku ku bagore ni iya kera koko. Basanze amasuku abareba basanga icyo gikwiye kuba umwihariko wabo. Imana ishimwe.
Aba bagore bamfashije numva ko burya umuntu adakwiye kuvuga ngo jye ndi umukene simfite icyo gutanga mu murimo w’Imana. Aba bagore bari bavuye mu buretwa. Umuretwa se agira umutungo? Ariko basanze bafite miroire barazizana. Imana imfashe nawe igufashe dukorere Imana kubw’urukundo tuyikunda izadukorera ibikomeye. Muhabwe umugisha.
Umunsi mwiza.

[email protected]