Urugo rutubakiye kuri Kristo ntirushobora gukomera Dr Antoine Rutayisire

Agakiza Family: Nkunda kuba mu rugo rumeze gute? Mbyanga bimeze gute?

Mu giterane cy’abubatse ingo cyabaye kuri uyu wa Gatandatu tariki ya 21 Gicurasi 2016 muri Salle ya Economat St Famille, cyateguwe n’abakunzi b’ urubuga rw’ivugabutumwa www.agakiza.org abakitabiriye baganiriye byinshi mu byatuma bubaka urugo rwiza bifuza, ariko bagaruka ku bibazo bibiri aribyo Nkunda kuba mu rugo rumeze gute ? Mbyanga bimeze gute?

Mbere y’uko abubatse ingo bungurana inama kuri ibyo bibazo, Pastor Dr. Antoine RUTAYISIRE wafashe umwanya wo kwigisha, yagarutse cyane ku ijambo dusanga mu Abefeso 5:20-28 rivuga ngo “Mujye mushima Imana Data wa twese ku bw’ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mugandukirane ku bwo kubaha Kristo. Bagore, mugandukire abagabo banyu nk’uko mugandukira Umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w’umugore we, nk’uko Kristo ari umutwe w’Itorero ari ryo mubiri we, ni na we Mukiza waryo. Ariko nk’uko Itorero rigandukira Kristo, abe ari ko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunde abagore banyu nk’uko Kristo yakunze Itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n’ijambo rye, aryishyīre rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko ni ko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk’imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda,

Aha Pastor Dr. Antoine RUTAYISIRE, asobanura ko mu gihe urugo rutubakiye kuri kristo rudashobora kubaho, ngo bamwe bakunze kwigisha bakumvisha abashakanye ko kugandukirana aribyo bakwiriye kubakiraho gusa, ariko ngo ijambo ry’Imana rivugako kubaha kristo ariryo Shingiro rya Byose, bityo asaba abari aho ku bakwiye kubakira kuri iyo ndanga gaciro.

Ku birebana n’ibibazo Nkunda kuba mu rugo rumeze gute? Mbyanga bimeze gute? Hifashishijwe amatsinda, Abagore ukwabo ndetse n’abagabo basangira ubunararibomye, nyuma abagabo muri rusange babwira abagore ibyo basanze banga n’ibyo bakunda, Rev. Past Jean Jacques Karayenga mu nyigisho ye yakurikiye ibyo biganiro, yavuze ko bikwiye ko abashakanye nibava aho, bicara bakabiganira kuri ibi byaganiriwe ho, barebe niba hari ibibazo mufite, kuko iyo bamenye ko byabaye ikibazo baba bateye intambwe nziza yo kubicyemura.

Akaba yaragarutse ku ijambo ry’Imana dusanga muri Luka 6:46-49 rivuga ngo “Umuntu wese uza aho ndi, akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n’umuntu wubaka inzu, agacukura hasi cyane akageza urufatiro ku rutare. Nuko umugezi wuzuye uhururira kuri iyo nzu ariko ntiwabasha kuyinyeganyeza, kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore, asa n’umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro. Nuko umugezi uyihururiraho ako kanya iragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi.” Agendeye kuri iri Jambo avuga ko Umuntu wese mu rugo rwe usimbuye Christo aba yubakiye ku musenyi, urugo rwe ruba rugenda rugana mu byago (Risks), kuko Urugo rubaho nyuma yo guhuza abantu batandukanye, kuba umwe rero ntibipfa kwizana , bisaba ko Yesu aba hagati yanyu akaba umuhuza.

Mu kwanzura, Rev Past Jacques yavuze ko ibyo bagaragaje kuri bya bibazo bibiri byose bikubiye mu mirongo itatu abashakanye bakwiye kugenzura ko yitabwaho ariyo Guhana agaciro (Respect), itumanaho (Communication) n’imibonano mpuzabitsina ibi uko ari bitatu bikaba ngo bikubiyemo byinshi mugihe bititaweho bishobora gutuma hubakwa urugo rutifujwe.

Iki giterane kikaba cyarasojwe biyemeje kuzategura ikindi giterane mu gihe kitarambiranye. Ernest RUTAGUNGIRA/agakiza.org