Uremera ko wahahira aho wari waburiye ?

Luka 5 :4 « Arangije kuvuga,abwira Simoni ati :igira i muhengeri, mujugunye inshundura murobe.Simoni aramusubiza ati Databuja twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze reka nzijugunyeBabikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse inshundura zabo zenda gucika. »

Petero yari umurobyi w’umwuga.Kandi, yari azi neza iby’ikiyaga n’ahantu waterera urushundura ugafata. Yabwiye Yesu ko yakesheje ijoro ryose. Iyo, yari imvugo y’ubwenge yo guhakanira Yesu amwumvisha ko ibishoboka byose babikoze nk’abantu bamenyereye iby’uburobyi n’iby’amazi. Aha, twibuke ko Yesu yari umubaji. Mbese iby’uburobyi byo yari yarabyize he ?
Nka Petero, natwe mu buzima busanzwe dufite ibyo dufitemo ubuhanga cyangwa ubumenyi budasanzwe ndetse tunabifitemo n’uburambe bw’imyaka itabarika. Ndetse n’uwashaka kuza kutwereka uko bikorwa yahita agaragara rwose ko tumurusha ubumenyi ndetse ko atari anakwiye no kwigereranya ku bumenyi dufite kuri ibyo.

Ntekereza ko muri icyo kiganiro gito Petero yagiranye na Yesu, habayeho akanya ko guceceka no kurebana mu maso noneho Petero atumbiriye Yesu abona Yesu arakomeje havamo ijambo rivuga ngo « Ariko kuko ubivuze reka nzijugunye ».Aha, bigaragara ko atashakishije kubanza kubyumva cyane.

Birakwiye ko kenshi duhuza amaso na Yesu.Yesu ntazareba hasi cyane ko aba ashaka ko dukorera mu kwizera.Tukirinda ibisobanuro byinshi by’uko bidashoboka.

Ni kangahe wibwiye mu mutima uti « Mana ntacyo bimaze guhora mbababarira uyu muntu kuko atajya yikosora ? »

Kangahe waba warabwiye Imana uti « Naragerageje byaranze ? »

Ni kangahe waciye hirya y’igitangaza Imana yari igiye kugukorera kubera impamvu zo kwumva ko ari wowe wabikora neza kuruta gutegereza Imana?

Ni kangahe wavuze uti:” ndarambiwe guhora muri ibi ntacyo ngeraho,ndumva nabireka nkareka gutakaza igihe cyanjye cy’ ubusa!”

Ubuzima twaciyemo haba harabonetsemo kunesha cyangwa kuneshwa bushobora kutubuza kwakira ibyo Imana yari igambiriye kuduha mu buzima bwacu. Ntibikwiye ko twanga ubushake bw’Imana kuko ariyo izi ibidukwiriye.

Iki nicyo gihe cyo kwegera i muhengeri ukajugunya urushundura. Ntabwo ubundi barobera ahantu babasha gushinga ibirenge ku mucanga; reka da! Kugira ngo urobe neza, uriyemeza mu kwizera ukujya muri zone ishobora kukugiraho ingaruka, aho utabasha kureba ubutaka. Nta bugenzuzi bundi bw’aho gushyira ibirenge mu gihe haboneka ikibazo aho hantu.
Mbese wemeye gukomeza ukava ku mucanga ukegera imbere mu mazi kandi wahahoze ukabura icyo ufata ? Amazi nubwo ari magari, harimo zone ya Yesu.Mbese wayigezemo uvayo ntacyo ufashe ? Muri zone ya Yesu harimo amafi menshi cyane, impamvu byakuyobeye wirirwa uzenguruka ikiyaga ushaka amafi ugakesha ijoro ntacyo ufashe, ntiwari wareba Yesu ngo murebane mu maso akurangire zone ye aho iri. Nubwo umureba ukabona yaravutse mu rugo rw’umubaji ariko ubumenyi bwose buri iwe !

Ngwino kwa Yesu urafata, Imana igufashe. Va mu maganya, va mu kwitotombera Imana, ahubwo ambara imbaraga usubireyo nubwo wakesheje ijoro, numara kumureba araguha icyerekezo urI bufate. Byose byicwa n’uko ugenda mutarebanye mu maso.
Ongera utangire ariko noneho wishiingikirije kw’ijambo ry’Imana. Rikuyobore.

Humura urafata. Imana iguhe umugisha.

Ev. KIYANGE Adda-Darlene.