Urashaka ko Imana igutuma? Manzi

URASHAKA KO IMANA IGUTUMA?
Yesaya 6:1-12
Abantu benshi bakunda gusenga bakoresha ijambo ngo Mana ntuma aho ushaka hose ndajyayo,Kandi rwose baba bamaramaje bumva koko bakeneye gutumwa, n’Imana nayo ikeneye abo gutuma ariko hari icyo bisaba kugira ngo uhinduke intumwa.

Uyu mugabo Yesaya yari umuhanuzi ukomeye cyane yahanuye ibintu byinshi bitandukanye kandi biranasohora, ariko mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nicyo gihe Yesaya yabonye Imana ngo yari yicaye ku ntebe y’ubwami ndende ishyizwe hejuru,igishura cyayo gikwira urusengero, abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa atandatu, abiri yayatwikirizaga mu maso he andi abiri agatwikira ibirenge bye, andi abiri nayo akayagurukisha.

Umwe muri bo avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka arere arera arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z’irebe ry’umuryango zinyeganyezwa n’ijwi ry’uwavuze ijwi rirenga inzu yose yuzura umwotsi.

Yesaya abonye ibyo aravuga ati”Mbonye ishyano ndapfuye we! Kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y’ubwoko bufite iminwa yanduye,kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka nyiringabo “Umwe mu baserafi ahaguruka asanga Yesaya afite ikara ryaka mu ntoki arimukoza ku munwa arangije amubwirako ibyaha bye abibabariwe.

Nibwo yahise yumva ijwi rivugati riti “Ndatuma nde? Ninde watugendera? Yesaya ntiyazuyaje yahise yitanga yemera gutumwa nuko Imana imuha ubutumwa yagombaga gujyana. Yesaya 6:8

Mubyukuri ibi biraduha ishusho y’uburyo umuntu Imana ituma aba ameze:

Icya mbere kumenya uwo muvugana, icya kabiri Imana irera kandi izakorana n’abera ugomba kubanza kwisuzuma ukareba ko nta mugayo ufite, birumvikana ntiwajya kubwira abajura ngo bihane warayogoje imitungo y’abandi, bivuze ko ugomba kubanza kwisuzuma. Icya gatatu kumva ijwi ry’Imana ribaza uwo yatuma, icya kane kwemera gutumwe, Ikindi kwakira ubutumwa ugomba kujyana.

N’ubu Imana iracyafite umurimo mugari, ibisarurwa biracyari byinshi ariko abasaruzi ni bake, wemeye yagutuma, ariko wemere kwezwa, ntiwakorana n’Imana yera utera, kuko wajya utamba ibitambo bitazemerwa. Niba ushaka gutumwa kurikira ziriya ntambwe , Imana igushoboze mu izina rya Yesu, Amen.

Manzi