Urahirwa kuko Yesu yaguhaye indorerwamo abakera batigeze.

Ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona, n’amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri, yuko abahanuzi benshi n’abakiranutsi bifuzaga kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva ntibabyumve. (Matayo 14:16-17).

Ubwo yari hamwe n’abigishwa be ndetse n’abandi bantu benshi bamushagaye, nibwo yabahishuriye amahirwe adasanzwe bafite nyamara batari basobanukiwe, Yesu mukuyabasobanurira yabaciriye ndetse abasobanurira umugani w’umubibyi wabibye imbuto, zimwe zikagwa mu nzira, izindi zigwa ku kāra, izindi zigwa mu mahwa, izanyuma zigwa mu butaka bwiza, maze awubasobanura agira ati: “Nuko nimwumve umugani w’umubibyi. Uwumva wese ijambo ry’ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we. Uwo ni we usa n’izibibwe mu nzira.

Yesu akomeza agira ati: “Kandi usa n’izibibwe ku kāra, uwo ni we wumva ijambo, uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Kandi usa n’izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo, maze amaganya y’iyi si n’ibihendo by’ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n’izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto umwe ijana, undi mirongo itandatu, undi mirongo itatu” Matayo 4:1-20”.

Ushingiye ku buzima bwa buri munsi tubamo mubyo kwizera, uyu mugani w’umubibyi Yesu yaciye, ni indorerwamo twireberamo twese, twarangiza tukisuzuma, tugahera ubwo dusobanukirwa neza urwego cyangwa se ikigero cy’ukwizera Imana tubarizwamo, maze bikaduha gufata icyemezo, byaba ngombwa tugahinduka cyangwa se tugakomereza aho twari tugeze mu rwego rwo gutegura neza iherezo ryacu ryiza. Uyu mugani kandi mu kuwusesengura twagaruka gato ku mbaraga z’ijambo ry’Imana, kuva inkuru nziza y’agakiza yatangira kwamamara mu matwi yacu, ijambo niryo kuri kuzuye, kandi iyo umuntu arimenye abasha kubatuka mu bubata bw’ibyaha (Yohana 8:32).

Ijambo ry’Imana ribivuga neza ngo twakwisuzuma ntitwagirwaho n’urubanza (1 Abakorinto 11:31), bityo rero Birakwiye kandi birakenewe ko abantu twamenye Imana tugira akanya gahagije mu buzima bwacu ko kwitekerezaho, kugirango ahari satani atazaturiganya akatubuza inzira twatangiye, tukanabura ubugingo bitari bikwiye, Ni nayoyo mpamvu ninginga buri wese ngo yongere akanguke yirebere muri iyi ndorerwamo y’ijambo ry’Imana maze afate icyemezo ahagarare ahamye kugeza ku mperuka atanyeganyejwe n’icyo aricyo cyose. Amen.
Ernest RUTAGUNGIRA