Uracyazirikana ko kubaha ababyeyi ari inshingano cyane mu miryango ya Gikristo?

Umenye yuko mu minsi y’imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarīra, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, 2 Timoteyo 3:1-2

Turi kubaho muri kimwe mu binjyejana bigaragaraza gusohora nta gushidikanya kw’ibyanditswe ko turi mu bihe bya nyuma by’isi. Kimwe mu byo twasomye ngo abantu bazaba indashima, batumvira ababyeyi babo. Mbese rimwe mu mategeko cyangwa ihame rizata agaciro ni iryo kubaha ntirigikurikizwa kandi ibi ntibigira ingaruka zirangirira gusa mu miryanga ahubwo zikomereza no muri sosiyete muri rusange.

Ariko nubwo dutuye muri iyo si imeze gutyo ntabwo tugomba kuba abayo, ‘’Si ab’isi nk’uko nanjye ntari uw’isi.’’ Yohana 17 :16, Ibi ni Yesu wabibuze arimo gusengera abantu mbese y’uko asubira mu ijuru.

Imana yaduhamagariye kwitandukanya n’isi hagati y’igihe kigoramye ngo dushyire mu bikorwa ibyo abandi bananiwe ariko bigaragaza ubwami bw’Imana kuko ari bwo duhagarariye hano ku isi. Niba isi y’iki gihe ntacyo biyitwaye kubona abana batubaha ababyeyi bikaba bisigaye ari ibintu bisanzwe, dore aho itandukaniro rikenewe mu miryango ya Gikristo ni uko umuntu ahagera agasanga ibyanze gukunda mu yindi miryango mwe mwarabishoboye.

Kubaha ababyeyi ni inshingano kandi nibwo bushake bw’Imana, kuko kuva kera Imana yabiburiyemo abantu, umva uko Bibiliya ivuga. ‘’ Abalewi bati “Usuzugura se cyangwa nyina avumwe.” Abantu bose bavuge bati “Amen!” Gutegekwa kwa kabiri 27 :16

Bibiliya igaragaza uwitwa Nowa asinda akambara ubusa mu bana be, uwamubonye akamwereke abandi yaravumwe, uwaharaniye kumutwikira yamwatuyeho umugisha. Itangiriro 9:20-29

Mu by’ukuri Nowa yaranyoya arasinda, ni umuco wavuga ko ari mubi, ntawari ukwiye kubizira ariko ikigaragara nubwo byagenda gute umubyeyi ni umubyeyi, kumusuzugura no kutamwubaha si umugambi w’Imana ahubwo Pawulo yagize iyerekwa asanga ari kimwe mu bizaba mu minsi y’imperuka.

Ntiwavuga ko ukunda ababyeyi bawe utabubaha, umubyeyi wawe uko yaba ameze kose umufitiye umwenda wo kumwubaha.

Umwana utarafashe iya mbere guhisha ubwambure bwa Nowa ngo amwubahishe yaravumwe we n’abamukomotseho bose, baba abagaragu nk’uko Se Nowa yabibabwiye.

Benedata muri Kristo Yesu, twe kumera nk’ab’iki gihe ahubwo twubahane hagati yacu kandi wubahe so na nyoko, ubahe agaciro kuko baragakwiye. Ntabwo dusabwa kubikora iyo badukoreye ibyiza gusa ahubwo ni inshingano.

Umva ukuntu Imana ivuga mu ijambo ryayo ‘’ Wubahe so na nyoko (iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano). kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Abefeso 6:2-3
’Kuko izitūra umuntu ibihwanye n’umurimo we, Izaha umuntu wese kubona ibihwanye n’imigenzereze ye.’’ Yobu 34 :11
Imana ibahe umugisha, Amen.