Unesha niwe uzambikwa imyenda yera!

“ Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy’ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be” Ibyahishuwe 3: 5

Muri Bibiliya ijambo ry’Imana bakoresha ijambo ngo “ Utsinda wese azambikwa imyambaro yera, kandi sinzigera mpanagura izina rye mu gitabo cy’ubugingo. Nzemera ko ari uwanjye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be”
Mu gitabo cy’Ibyahishuriwe Yohana, harimo ijambo ngo « unesha » inshuro nyinshi,

« Unesha, nzamuha kurya ku mbuto z ‘igiti cy’ubugingo kiri muri Paradizo » Ibyahishuwe 2 :7

« Unesha, ntacyo azatwarwa n’urupfu rwa kabiri » Ibyahishuwe 2 :11
« Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n’ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n’umuntu wese keretse urihabwa » Ibyahishuwe 2 :17

“ Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy’ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be” Ibyahishuwe 3: 5 n’ahandi n’ahandi

Impamvu kuri buri rwandiko haherukaga iri jambo, nuko Imana yabaga imaze kuvuga ibintu bikomeye, ibigeragezo, igasanga bisaba ubutwari kugirango bazabineshe, kandi ikongeraho n’igihembo ku muntu uzashobora kunesha ibyo byose. Imana ishimwe

Hari aho Bibiliya ivuga ngo : « wasi we, ugushije ishyano, kuko umwanzi satani yakumanukiyemo » bivugango ntibyoroshye nka wa muririmbyi waririmbye ngo « Ntabwo byoroshye Mwami, ntabwo byoroshye, kurasana n’isi, n’umubiri, n’umubi » Imana itugirire neza.

Ikibazo si ukurasana gusa, ahubwo birasaba no kunesha kuko hari igihe umuntu aba ku rugamba, ariko iteka agahora aneshwa, nta narimwe atwara igikombe, nta narimwe arangiza amarushanwa ! Imana itugirire neza.

Nandika aya magambo nifuje cyane kubaho ubuzima bunesha, kugirango nanjye, ku munsi wo kugororerwa, nzashobore kugororerwa kimwe n’abandi, kuko nziko hari abandi bene Data bo mu moko atari amwe dufatanije guhatana no guharanira kunesha. Imana idushoboze

Reka dufatanye kwisuzuma : Ese muri no minsi ndimo kurwana intambara yo gukiranuka nte ! Ese ndacyashobora kunesha ibingerageza ? Ndakihanganira abandenganya ? Ndakihanganira uburwayi mbana nabwo, cyangwa ndatsinzwe singikwiriye kwambikwa ikamba ry’abanesheje !

Hari umuntu nzi wari ukijijwe, aza kurwara Kanseri, ariko namukuyeho icyitegererezo cyo kwihangana kugeza ku munota wa nyuma. Imana itugirire neza. Ese ntunaniwe kwihanganira urugo washatse bikaba bigiye kugukura mu nzira ? Ese ntunaniwe kwihanganira ubukene n’ibindi. Bibiliya yo yatubwiye ngo unesha cyangwa utsinda niwe uzahabwa ingororano.

Nkwifurije gutsinda mwene Data kandi niba wumvaga unaniwe, Imana niyo iha intege abarambiwe ngo ndetse nutibashije imwongerera imbaraga. Ibihe byiza.