Umvira ibibwirwa umurinzi wishakire amahoro.

Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti “Mwana w’umuntu, uvugane n’ab’ubwoko bwawe ubabwire uti : “ ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi, nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry’impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ariwe azabazwa. …..Nuko rero mwana w’umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w’umuryango wa Isirayeli, n’uko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangiriza (Ezekiyeli 33:1-8).

Bibiliya itwereka Abahanuzi bagiye bagaragara mu bihe bitandukanye, batambutsa ubutumwa bw’Imana bukagera ku bantu bayo, bumwe muri bwo bwazaga buburira abantu ko nibatihana Imana itazabyihanganira, ubundi bukababwirako Imana yishimiye imigenzereze yabo myiza bityo ikaba itazabura kubagororera, cyangwa se bukaza butanga ihumure kubihebye n’ibindi..gusa muri byose usanga nta nahamwe Imana yigeze ibeshya ngo ibyo yababwiye ye kubisohoza, kabone n’aho yivuguruzaga kubihano runaka yateganyaga, nabwo yarabivugaga ngo” kuko wagenje utya nanjye mbigenje uku” ngo hato abantu batava aho hahinyura kwera kw’Imana .

Aha rero Umuhanuzi Ezekiyeli atumwe kuburira no kwibutsa abantu bahawe umurimo w’uburinzi cyangwa se kubera maso abandi, ngo bibuke inshingano zabo, bamenye impamvu bahawe kubona no kumenya ibitaramenywa na benshi maze ngo be guceceka ahubwo barangurure cyanee bashize amanga, kugirango uburirwa nawe atazatungurwa n’ibihe bikomeye bikamwituraho, ahubwo yumve maze yumvire ahindukire abashe kubabarirwa.

Ntago byoroheye umurinzi kuko umunyabyaha abinezerewemo ariko ni ngombwa, umunyabyaha yishimiye mu byaha,afite igitwenge cy’akanya gato, ariko giherekejwe n’amarira !! Murinzi ukwiye gutesha kuko Uwiteka arababaye gusa arirahiye ati: “sinezezwa no gupfa k’umunyabwaha, ahubwo nezezwa n’uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ze maze akabaho (Ezekiyeli 33:11).

Yewe munyabyaha we, ko ubwirwa se ntiwumve, Ese aho uribuka iby’I sodomu n’I Gomora?? Umuriro watwitse uvuye ku w’Uwiteka utsemba imidugudu yose yo muri icyo kibaya n’abagituyemo bose n’ibyameze kubutaka bazize ibyaha no kutumvira umuburo wayo ?( Itangiriro 21: 24-25), Ikiza kuri wowe ni uko wakura inama nziza kub’I Neneve, batumweho Yona ko hasigaye iminsi mirongo ine gusa hakarimbuka, maze I Neneve bemera Imana barihana barahindukira, bituma Imana ibababarira ikuraho ibyago yari yabageneye ntiyabibateza ( Yona 3:1-10), ntibikwiye ko winangira umutima, ngo utsimbare ku gukiranirwa kwawe, ahubwo fata icyemezo ugarukire Imana y’inyembabazi nayo izakugirira ibambe, izategeka umugisha kuba kuri wowe, itange amahoro mu mudugudu wawe, Maze ababisha bari baguhagurukiye banesherezwe imbere yawe (Gutegeka 28:28:1-14).

Ernest RUTAGUNGIRA