Umusalaba wa Yesu Kristo.

Abagalatia 6:14 « Ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse Umusaraba w’Umwami wacu YESU KRISTO wateye ko iby’isi bimbera nk’ibibambwe, nanjye nkabera iby’isi nk’ubambwe ».

Mu gitabo cy’Ibyakozwe n’Intumwa 7:54-60 hatubwira iby’urupfu rwa Sitefano wazize kwizera Yesu Kristo no kumuhamya ; niho hambere tubona inkuru z’umusore witwa Sauli ariwe nyuma waje kwitwa Paulo. Biboneka neza ko nawe yari muri icyo gitero cyahitanye uwo mukiranutsi Sitefano ; cyane bigaragara ahanditswe ngo :« …Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by’umusore witwa Sauli ». Umur.wa 58.

« ….Nuko Sauli nawe ashima ko yicwa ». Umur.wa 60.Automatic word wrap
Ibyak.8:3 hatwereka neza uburyo Sauli uwo yakomeje guca igikuba mu Itorero. Handitwe ngo : « Ariko Sauli we akomeza guca igikuba mu Itorero no kuryonona cyane akinjira mu mazu yose agafata abagabo n’abagore, akabakurubanira munzu y’imbohe ».

Ibyak.9:1-9 Naho tubona yarakomeje gukangisha abigishwa b’Umwami Yesu ko bicwa, ndetse ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zimuhesha uburenganzira bwo kugirira nabi abanyetorero. Akiri muri ibyo rero Yesu Kristo amutungurira mu nzira ajya I Damasiko yikubita hasi na za nzandiko yahawe n’abakuru, yumva ijwi ry’Ubasumba bose, Umutambyi Mukuru ukwiriye iryo zina ariwe Yesu Kristo ati : « …Sauli, Sauli undenganiriza iki ? Aramusubiza ati uri nde, Mwami ? Nawe ati:Ndi Yesu uwo urenganya. Imir.5-6. Sauli yahagurutse aho ari impumyi atareba bamurandata bamujyana I Damasiko, asenga amasengesho y’iminsi itatu atari yateganije, atarya atanywa. Imir.ya 8-9. Bamwe bavuga ko muri iriya minsi 3 yamaze asenga Imana, aribwo Yesu yamwigishije byinshi kandi mu nyigisho yamwigishije n’ibyo yamuhishuriye amumenyesha Umusaraba we ko ariwo agomba kwirata gusa, ntiyirate ubwoko bwe, umuryango we, ubutunzi, icyubahiro n’ibindi…kuko ibyo byose yari afite ntacyo byari bimumariye. Mu nzira ajya I Damasiko ahuye na Yesu, byose yabigwanye hasi. Mu rwandiko yandikiye Abafilipi 3:7-10 aravuga ati : Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n’ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw’ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw’uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari igihombo kubw’Ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu…

HARI IMPAMVU EBYIRI ZITUMA YIRATA UMUSARABA WA YESU KRISTO. Automatic word wrap
Gal.6:14

1. Umusaraba wa Yesu Kristo watumye iby’isi bimubera nk’ibibambwe. Bisobanuye ko iby’isi bitari bikimutwaye umutima, mbese mu yindi mvugo, sibyo byari bifashe umwanya wa mbere muri we. Muri ya minsi itatu twabonye yamaze asenga yigishwa n’Imana iby’Umusaraba wa Yesu Krsito, yasobanukiwe atyo ko iby’isi bidakwiye kumurangaza no kumubuza gukiranukira Imana no kuyikorera, ndetse igihe kizagera nawe akabisiga nk’uko abamubanjirije babisize. Niyo mpamvu yandikiye Abakolosayi 3:1-4 ati : « Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw’Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ariwe Bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzaherako mwerekanwe na we muri mu bwiza ».

2. Umusaraba wa Yesu Kristo watumye abera iby’isi nk’ubambwe. Hari imvugo ikinze gukoreshwa abantu bavuga ku Gakiza nyakuri ngo : Umuntu yageze ku Musaraba. Kugera ku Musaraba, ni ukwemera mu buryo bw’Umwuka kubambanwa na Kristo. Nibyo Paulo avuga mu Abagalatiya 5:24 ati : « Aba Kristo Yesu babambanye kamere, n’iruba n’irari byayo ». Abameze batyo nibo baba barageze ku Musaraba by’ukuri. Isi n’iby’isi babibona nk’ibibambwe kuko baba barapfuye kuri kamere y’ibyaha, bari mu isi nk’abayicumbitsemo, ari abashyitsi n’abimukira. Abameze batyo nta kabuza bagomba guhura n’ibibazo bituruka kuri bagenzi babo bo mu miryango, mu baturanyi, mu kazi aho bakora, mu mashuri aho biga n’ahandi. Ibyo bibazo n’ibyo bigeragezo, akenshi bituruka ku bantu b’uburyo bubiri.

a) Abitwa bene So bavuga ko musangiye ukwizera nyamara bakaba batarageze ku Musaraba wa Yesu. Mbese ntibihannye by’ukuri ngo bahinduke, ahubwo ni abanyadini gusa, mbese bameze nka Paulo atarahura na Yesu mu nzira ijya I Damasiko, burya nawe ibyo yakoraga arenganya abizera Yesu, yari umunyadini yumva ko arimo akora umurimo w’Imana kimwe na ba bakuru b’idini b’abatambyi bakuru bamuhaga za nzandiko zamuheshaga uburenganzira bwo kugirira nabo abanyetorero.

b) Abapagani batigeze rwose bagerageza no kwirarira nyangwa ngo banishushanye nk’abo tumaze kuvuga haruguru. Bakora ibyaha ku mugaragaro ndetse bakanabyemera ; abo uretse no kugera ku Musaraba ahubwo ntibaremera no kwerekera mu nzira ijyayo. Abongabo rero Petero yabavuzeho ahumuriza abanyetorero bo mu gihe cye bamaze kugera ku Musaraba ati : « Basigaye batangazwa n’uko muri ibyo mudafatanya nabo gusayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya, nyamara bazabibazwa n’Uwiteguye guca imanza z’abazima n’abapfuye ». 1Petero 4:4-5.

Ubutaha tuzabagezaho igice cya 2 aho tuzavuga inyungu rusange tubonera ku Musalaba wa Yesu Kristo. Ntimuzacikwe !!

Reverand Pastor Rurangirwa Emmanuel