Umusalaba ni iki ?

Ijambo ry’umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z’Imana. (1 abakointo 1 : 18)
Kera mu ba Isiraheri, kubambwa cyari igihano cy’inkozi z’ibibi cyangwa se cy’abagome. Iyo umuntu yahamwaga n’icyaha cy’ubugome yarabambwaga.

Yesu Kristo yaciriwe urubanza rwo kubambwa ku musaraba atari uko ari umunyabyaha ahubwo ari ukugira ngo ibyanditswe bisohore, apfe, amaraso ye acungure umwana w’umuntu.Yarasuzuguwe, abambanwa n’ibisambo kimwe i buryo ikindi i bumoso bwe kugira ngo agaragare koko ko ari umunyabyaha. Icyo yashinjwaga ngo n’ uko yavugaga ko ari umwana w’Imana ; ariko umuntu we abona igihano kimukwiriye ko ari ukubambwa. Ibyo byari byarahanuwe, ko azpfa akazuka nyuma y’iminsi itatu.

Impamvu Bibiriya ivuga ko umusaraba ku bakizwa ari imbaraga z’Imana n’uko kubambwa kwa Yesu kwari gutandukanye n’ukwa biriya bisambo byari bibambanywe nawe. Mu kubambwa kwa Yesu harimo agakiza, habonetse amaraso atwoza ibyaha, iyo umuntu ayizeye, aramwoza akamukiza ibyaha bye. Mu maduka yose yo kw’isi, no mu masoko yose yo kw’isi, ntiwabonamo isabuni yabasha kwuhagira umutima ngo ukurwemo imyanda izanwa n’ibyaha, ariko wizeye amaraso ya Yesu urakira, ukakira amahoro menshi, ukaryama ugasinzira.

Ijambo ry’umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, bisobanura ko iyo umuntu yamaramaje gukora ibyaha, ntacyo umusaraba usobanura kuri we. Ntazi ibyaribyo, nta nubwo yizera imbaraga ziri muri uwo musaraba kuko yumva ari ubupfu. Umusaraba ntacyo umumarira kuko atizera. Ariko ibyo ntabwo bikuraho imbaraga ziwurimo.

Ndakurarikira rero gukunda umusaraba wa Kristo kuko muri wo harimo imbaraga z’Imana. Muri wo harimo agakiza, kubera umusaraba twabonye imbabazi z’Imana, twiyunze n’Imana binyuze ku musaraba.Umusaraba ni mwiza. Umusaraba ni ibendera ry’abizera, ni itsinzi y’abizera. Ni ikiraro kitwambutsa umworera w’urupfu, tuva mu gihugu cyo kurimbuka tujya mu bugingo buhoraho.

Mbese waba warizeye umusaraba ? iyuzuze na Yesu, mukundane nk’incuti wakire imbaraga z’Imana.Va mu byaha uze twambukire ku musaraba duhunge urupfu rw’iteka, tujye mu bugingo buhoraho. Ntibigoye ni ukwemerera Yesu ko uri umunyabyaha ukamusaba kukubabarira ibyaha, ukamwakira nk’umwami w’ubugingo bwawe. Ni ahawe ho gufata icyemezo Imana iguhe umugisha, Amen.