Umuryango Mercy Ministries Internation wateguye amahugurwa ku Itorero ry’Akarere mu Kuzana Impinduka muri Kominote

Local church and Community Transformation Training
Amahugurwa ku Itorero ry’Akarere mu Kuzana Impinduka muri Kominote

Amataliki

- Igice cya mbere (Werurwe 2-10, 2016): Amahugurwa y’ibanze y’isanamitima n’ubwiyunge yo ku rwego rwa mbere n’urwa kabiri yo kwiga kwigisha abandi: Healing and Reconciliation workshop and Training of Facilitators)
- Igice cya kabiri (Gicurasi 9-13, 2016): Amahame mu kuzana impinduka yuzuye muri Kommunote (Principles of Community Transformation)
- Igice cya gatatu: Iki gice kigamije gufasha umunyeshuri kwimeneyereza gutanga inyigisho kw’Isanamitima n’Ubwiyunge. Igihe bizabera bizaterwa nuko umunyeshuri yateguye nawe gutanga ayo mahugurwa hanyuma akorerwe imenyerezwa (coaching)

Aho amahugurwaazabera: Ku kicaro cy’Umuryango Mercy Ministries International I Ndera/Gasabo.

Abemerewe kwitabira amahugurwa

- Kuba ari umukristo
- Kuba afite inshingano z’ubuyobozi mu (Umuyobozi w’Itorero,uyoboye icyiciro, etc) cyangwa umukozi muri mu ryango runaka ufite aho uhuriye gutangan’inyigisho zo kubaka amahoro cyangwa ibikorwa byo kubakaamahoro
- Kuba afite ubumenyi bwibanze kuri Bibiliya

Ibisabwa

- Kwitwaza Bibiliya
- Kuba witeguye kurangiza amahugurwa mu gihe cyateganyijwe
- Kuba ubasha gutambutsa ubutumwa wahawe kandi kubantu benshi.
- Amafaranga y’ishuri: 20,000Frw. Umunyeshuri asabwe kuza ayitwaje. (yatangwa mu byiciro bibiri: 10,000frw buri cyiciro)
- Kwitwaza ibikoresho by’isuku birimo umwenda w’amazi,

Kwiyandikisha n’ibindi bisobanuro
Mwahamagara kuri 0788 646774 cg 0788 61 63 84 cg mukandika kuri [email protected]
Kwiyandikisha bizarangira kuwa 25/02/2016

N.B: Abazitabira amahugurwa bazacumbukirwa banahabwe amafunguro. Ariko basabwe kwishakira amatike y’urugendo