Umunsi Imana yamusuye , niho yasobanukiwe neza ko ari umunyaminwa yanduye!

Maze ndavuga nti : Ni ishyano, ndapfuye we! Kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y’ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye Umwami Uwiteka Nyiringabo.” Yesaya 6: 5

Uyu ni Yesaya umutambyi uvugwa hano. Yari asanzwe ari umutambyi, cyangwa se mu yandi magambo ari umukozi w’Imana, ariko igihe kimwe agira umugisha wo gusurwa n’Imana. Icyamubayeho uwo munsi, nuko yasobanukiwe intege nke ze, arazemera, kandi amaze kuzemera , haje marayika ngo wo kumukoza ikara ku munwa, kumweza no kumutuma ,kumuhindura igikoresho kizima cyejejwe cyo gukoresha iby’igiciro. Imana ishimwe cyane.

Tujya tujya mu materaniro, mu masengesho…. Iyo tuvuyeyo akenshi tuba tuvuga ngo Imana yatugendereye mu materaniro cyangwa se mu masengesho, ariko kimwe mu bintu bizakumenyesha ko Imana yagusuye, nuko uzasobanukirwa intege nke zawe!

Uzahura kenshi n’abantu bakubwira ko bo nta cyaha bakora, ko nta n’impamvu yo kubabwira ibyo kwihana cyangwa se guhinduka icyaremwe gishya, ariko si igitangaza kuko iyo Imana yasuye umuntu ,niho ashobora gusobanukirwa ibyaha bye, yakwemera guca bugufi, agakozwa ikara ryaka kuri izo ntege nke ze!

Ubonye ukuntu Yesaya yatangaye ngo abonye ishyano, biragaragara ko byamutunguye, ariko kuko Imana yera, uko igenda imusatira n’umucyo wayo mwinshi, ibyawe byari bitwikiriye biratwikururwa ariho uzasanga abantu barimo kurira, bababajwe n’ibyaha byabo.

Hari igihe Imana yansuraga nkatangira gusenga nihana nti sinari nziko ari kuriya umbona, nti njye numvaga ibintu narabishyize ku murongo, nti ariko rwose umbabarire kuko sinifuza ikibazo cyaza hagati yanjye nawe. Imana itugirire neza.

Hari ikibazo kenshi nkunze kwibaza, ukuntu umuntu ahora mu nzu y’Imana ntahinduke mushya! Ariko wenda wasanga Imana iba itaramusura , kuko na Yesaya ngo yari asanzwe ari umutambyi ariko atazi ko ari umunyaminwa yanduye kandi atuye hagati y’ubwoko bufite iminwa yanduye.

Imana idusure! Bibiliya iravugango dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyemera gukingura nzinjira iwe dusangire! Ibihe byiza