Umumaro wo gusenga Nyiramutoni Gaudiose

IKIGISHO KIVUGA NGO “UMUMARO WO GUSENGA”

GUSENGA BIGIRA UMUMARO MWINSHI IYO TUBIKORANYE UMWETE NTA N’UBURYARYA DUFITE (MATAYO 6: 5-8)

(Ni musenga ntimukamere nk’indyarya ,kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe .ndababwira ukuri y’uko bamaze kugororerwa ingororano zabo, wehoho n’usenga ujye winjira munzu ubanze ukinge urugi,uhereko usenge so mwihereranye nuko so ureba ibyo ahiherereye azakugororera.

MU BICE BIRINDWI(7) BY’INGENZI

1. GUSENGA NI UKUGANIRA N’IMANA (KUVA19:10-11,14)

(Uwiteka abwira Mose ati « jya ku bantu ubeze none n’ejo,bamese imyenda yabo uwa gatatu uzasange biteguye,kuko k’umunsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y’ubwo bwoko bwose k’umusozi sinayi ».)

Icyitonderwa: Mbere yo gusenga tugomba kubanza kwitunganya cg kwiyeza kuko Imana si nk’umuntu.

TUGOMBA GUSENGA TWABANJE KWIYEZA KUKO IMANA SI NK’UMUNTU KUKO IREBA IMBERE MU MUTIMA IKAREBA N’INYUMA.

2. MU GUSENGA NIHO TUBWIRIRA IMANA IBYACU (YESAYA38:2-8)

N’uko Hezekiya yerekeye ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by’ukuri imbere yawe n’umutima utunganye ,ngakora ibishimwa imbere yawe.

Maze ijambo ry’Uwiteka rigera kuri Yesaya riti : Subirayo ubwire Hezekiya uti “Uwiteka Imana yasogokuruza Dawidi iravuze iti”numvise gusenga kwawe mbona n’amarira yawe ,kubaho kwawe nzongeraho imyaka cumi n’itanu kandi nzagukizanya n’uyu murwa mbakize umwami wa Ashure ,nzawurinda.”

NIDUSENGANA UMUTIMA WEJEJWE KANDI UFITE IBYIRINGIRO TUZUMVIRWA.

3. GUSENGA GUSUBIZAHO IMFATIRO ZARI ZISENYUTSE (1SAMWEL1:12-20)

(Kandi yarafite abagore babiri (2) ,umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina niwe warubyaye ariko Hana we yari ingumba...Ahiga umuhigo aravuga ati « Nyagasani Nyiringabo ,nureba umubabaro w’umuja wawe ukanyibuka ,ntunyibagirwe ukampa umwana w’umuhungu ,nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe ,kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe.» nuko akomeza gusenga atyo imbere y’Uwiteka,Eli yitegereza umunwa we kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we ,iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye ntirihinguke .nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze igihe gisohoye Hana asama inda ,bukeye abyara umwana w’umuhungu amwita Samweli ati « kuko na musabye uwiteka »

BISABA KWIZERA KWIHANGANA KU GATEGEREZA ISAHA Y’ IMANA cg IGIHE CYAYO.

4.GUSENGA GUHISHURA IBIHISHWE(DANIEL2:16-19)

Daniel aherako asanga umwami,amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga nuko Daniel ajya mu nzu ye,abibwira bagenzi be Hananiya na mishayeri na Azariya kugirango bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ,ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n’abanyabwenge bandi b’I Baburone nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniel mu nzozi yarose ninjoro.maze Daniel ashima Imana yo mu ijuru.

UMUNTU NTAGOMBA KUGENDA NK’IMPUMYI AGOMBA KUGIRA IHISHURWA

5. MU GUSENGA NIHO DUKURA IMBARAGA (MATAYO26:36,42)

Yigira imbere ho hato arunama ,aterura amagambo ati “Data niba bishoboka iki gikombe kindenge ,ariko bye kuba uko jyewe nshaka ,ahubwo bibe uko wowe ushaka yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati “Data niba bishoboka ko iki kindenga ,ngo kereka nkinywereyeho ,ibyo ushaka abe aribyo biba”

UMUKIRISITU UDASENGA AVA MU BYIZERWA cg ARAGWA

6. MU GUSENGA NIHO DUKURA KUNESHA (1SAMWEL17:45-50)

45. Dawidi abwira umufilisitiya ati ” wanteranye inkota n’icumu n’agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry’uwiteka nyiringabo, imana y’ingabo za isiraheli wasuzuguye”. Uku niko dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry’umuhumetso aramunesha aramwica kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje.

Umukirisitu udasenga araneshwa mubigeragezo

7. MU GUSENGA NIHO DUKURA GUHAMYA (MATAYO10:32-33)

Umuntu wese uzampamiriza imbere y’abantu ,nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakanira imbere y’abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru .

TUGOMBA GUSENGA ARIKO TUGAHAMYA IGIHE ICYARI CYO CYOSE KUKO NTAGIHE DUHAWE CONGE.

1.UGAHAMYA IMBERE Y’ABANTU
2.UGAHAMYA IMBERE Y’IBINTU
3.UGAHAMYA IMBERE Y’UBUTUNZI
4.UGAHAMYA IMBERE Y’ICYAHA
5.UGAHAMYA IMBERE Y’URUPFU

NYIRAMUTONI GAUDIOSE
UMUDUGUDU : KUMUKENKE
PAROISSE : GASAVE
TEL : 0783154641 MTN
0733154642 AIRTEL
E-mail: [email protected]
[email protected]