Umukristu nyakuri akwiriye kwera imbuto ryari?

Turabasuhuje bene Data bakundwa n’Umwami Yesu. Tunejejwe no kongera kuganira namwe ijambo ry’Imana. Twinjiye mu cyigisho cya none: Imbuto z’umukristo, ni ngombwa ko dusobanukirwa uko umukirisitu agomba kwitwara.

Muri Matayo 7:17-23 tuhasanga amagamo asobanutse yavuzwe na Yesu, aho yagize ati: "Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi… nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere, mwa nkozi z’ibibi mwe."

Yesu kandi yaranababwiye ati: "Muzabamenyera ku mbuto zabo" - Matayo 7:20. Aha Yesu yagaragaje ko kugira ngo utandukanye uwizera n’utizera, bitazashingira ku magambo gusa, ahubwo bizashingira ku mbuto uwo muntu yera zikwiriye umukiristu nyawe koko.

Nk’uko bigaragara, igiti cyera imbuto bijyanye n’uko icyo giti kiri n’ubwoko bwacyo. Igiti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi kikera imbuto mbi - Matayo 7:17. Yesu yanyomoje yihanukiriye inyigisho zeze muri iki gihe aho benshi bigisha ngo idamararire wigumire uko umeze Yesu yarabirangije byose.

Icyo kinyoma kiranyagisha rwose kandi bishobora gusa no kwirengagiza ukuri kuko Yesu ubwe ahamya ati: "Umuntu wese umbwira ati ‘mwami mwami’ si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka."- Matayo 7:21.

Nukomeza ugasoma indi mirongo ikurikiyeho, urasanga amagambo akarishye Yesu yakoresheje, bishatse kuvuga ko yashakaga ko tutabikinamo. Ntekereza yuko bisobanutse ko igiti Yesu yashakaga kuvuga atari icyo tumenyereye cy’ikimera, ahubwo ko yashakaga kuvuga ikiremwa-muntu. Yesu yagaragaje ko kumuvuga ku munwa gusa nta cyo bivuze nta n’akamaro kabyo, ahubwo ko hari uko umuntu uvuga Kristo Yesu agomba kugira uko yitwara kwihariye.

Tekereza ko Yesu yanagaragaje ko umuntu ashobora kugira impano z’Uwmuka Wera nyinshi zinyuranye ariko atera imbuto nziza, mu yandi magambo nta mirimo yo gukiranuka imuranga, Yesu ati: "ibyo ntacyo byaba bivuze" - Matayo 7:22.

Ni ngombwa rero ko umukirisitu arangwa n’imirimo myiza yo gukiranuka (Turaza kurebera hamwe iyo ariyo). Dushobora kwibaza ngo umuntu yashobora ate kwera imbuto nziza? Igisubizo kiri mu ijambo ry’Imana mu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk’uko bwanditswe na Yohana 15:15-8 aho Yesu agira ati: "Ndi umuzabibu w’ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira… ibyo ni byo byubahisha Data ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye".

Aha Yesu yigereranya n’igiti n’aho abamwizera akabagereranya n’amashami yacyo, na Data wo mu ijuru (Imana) akamugereranya na nyiri uwo muzabibu uwuhingira - Yohana15:1. Yesu yagaragaje ko ishami ryose ritera imbuto rihwanyurwa kuri icyo giti, ariko iryera imbuto rigafashwa gukomeza kwera imbuto - Yohana15:2.

Yesu yatanze inama ari na ho harimo igisubizo twibajije kigira kiti: ni gute umuntu yashobora kwera imbuto nziza? Yesu yagize ati: "Mugume muri njye, nanjye ngume muri mwe. Nk’uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, ni ko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye." - Yohana15:4 Nk’uko iri jambo Yesu yavuze ribigaragaza, umuntu abasha kwera imbuto nziza iyo agumye muri Yesu. Mu yandi magambo, Yesu ni we udushoboza kwera imbuto zo gukiranuka.

Mu gusoza ndagira ngo twibaze tuti: "Ese ubundi izo mbuto dusabwa kwera ni izihe?"

Igisubizo na none turagisanga mu ijambo ry’Imana, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5:16-26, ahagira hati: "Ndavuga nti muyoborwe n’Umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira… niba tuyoborwa n’Umwuka, tujye tuyoborwa n’Umwuka. Twekwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari".

Muri iri jambo dusangamo imirimo ya kamere twaretswe ubwo twakiraga Yesu ari yo gusambana no gukora ibiteye isoni, iby’isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya n’amahane, kwitandukanya no kwirema ibice, kugomanwa no gusinda n’ibiganiro bibi n’ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk’uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa Ubwami bw’Imana - Abagalatiya 5:19-21.

Pawulo yagize ati: "N’ibindi bisa bityo". Byumvikane neza ko hari n’ibindi biranga imirimo ya kamere uwizera agomba gucikaho akanabigendera kure. Imbuto z’Umwuka rero tugomba kwera ni izi: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda.

Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere, n’iruba n’irari byayo. Niba tubeshwaho n’Umwuka tujye tuyoborwa n’Umwaka twe kwifata uko tutari - Abagalatiya 5:22-26.

Imana ibahe umugisha kandi ibashoboze kuba abakiristo nyabo bakwiriye kandi baheshwa ishema kuba bo igihe cyose n’ahantu hose nkuko ijambo ry’Imana ribidusaba.

Ijambo ry’Imana muritegurirwa na Rejoice Ministries.

Hari icyo wifuza kutubwira kuri iri Jambo ry’Imana usomye, twandikire kuri Email yacu ariyo: [email protected]