Umukristu muzima abyara abandi naho utunguka ameze nk’intama itabyara kandi iyo ntinezeza nyirayo

Rimwe narimwe usanga hari abakristu bumvako kuba barakijijwe bakakira Umwami Yesu bihagije, igisigaye ari ukwirinda gusa ngo bazigire mu ijuru.
Yego koko nibyizako bakijijwe bakizera Umwami Yesu, ariko ntibihagije ntabwo bakwiriye gutuza ngo baterere agati mu ryinyo kuko nabo bagomba kuzana abandi bantu kuri Kristo bakaba intama zibyara izindi ntibabe ingumba.

Ubundi intama niyo ibyara izindi ntabwo umwungeri ariwe ubyara intama ahubwo we ashinzwe kuzigaburira, akazishora ku mariba meza, akazivura indwara, akazimenyera ibizikwiriye byose ngo zikure neza. Byumvikane ko umwungeri wacu Yesu Kristu atariwe ufite inshingano zokubyara abandi bakristu, ahumbwo nitwe abakristu tugomba kubyara abandi tukaba intama zibyara aho kuba ingumba kandi no mubuzima busanzwe ntawakwishimira gutunga intama itabyara kandi nyirayo ashakako ibyara
Akagiranyinshi.

Yesu we yakoze icyo yagombaga gukora arinacyo cyari gikomeye cyo gushaka intama yarizimiye. Ubwo rero Yesu yagaruye intama yarizimiye, nayo igomba gukomeza kororoka ibyara izindi.

Yesu ubwe kandi ariwe Mwungeri mukuru yagiye mu ijuru ariko igifite ikibazo cyuko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi akaba aribake. I byobisarurwa nibariya batarava mu bizira ngo bamwizere bakeneye abababwiriza ubutumwa bwiza, kandi uko kubabwiriza bagakizwa niko kubyara izindi ntama.
Yasize kandi atanze itegeko umukristo wese akwiriye kumvira agira ati’nuko mugende muhindure abantu bomumahanga yose abigishwa,…MATAYO 28:19’.
Byumvikane reroko gukizwa gusa bidahagije ahubwo ukijijwe agomba guharanirako n’abandi bakizwa kandi akabigeraho akirinda kuba ingumba kwa Yesu.