Umukristo yatandukana ate n’ umupagani? Ernest

Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n’Abagirugashi …..kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukayatsinda , uzabarimbure rwose. ntuzagira isezerano usezerana nabo ….kuko bahindura Umuhungu wawe ntayoborwe nanjye,ahubwo agakorera izindi mana ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw’Uwiteka, akakurimbura vuba.( gutegek 7:1-4)

Uyu ni umuburo wahawe ubwoko bw’Abisilayeli, Imana ibihanangiriza ko nibamara kugirirwa neza nayo bagomba kwitandukanya n’ayandi mahanga. Aha amahanga yandi yafatwaga nk’abantu batizera Imana, abapagani cyangwa abantu batatoranyijwe, bitwo kubw’ingeso zabo mbi bagiraga, Imana ikaburira Abisilayeli aribo bwoko bwayo ko igihe bazivanga bagakora nk’ibyo ayo mahanga akora bazabona akaga kenshi.

Bimwe mu byo Imana yabujije Abisilayeli

Gushingiranwa n’abanyamahanga cyangwa abapagani (guteg 7:3)
Kutagira isezerano ryo gufatanya cyamgwa gukorana imirimo yabo (kuva 34:15)
Kutiremera ibigirwamana
Kwibuka urukundo Imana yabakunze n’impamvu aribo yakunze (guteg 7:7)
Kudakora ibyo wibwira ko ari byiza, wigannye abanyamahanga (guteg12:8)
Kwitondera Ibyo babwiwe kuva kera ko Imana yanga urunuka (guteg12:28)
Bategetswe kujya batanga kimwe mu icumi (guteg14: 22)
Kutambara imyambaro itarabagenewe (guteg 22:5)
Kutibagirwa imbaraga abanzi babo bakoresheje mu kubanesha (guteg25:17)
Yababujije kwibagirwa ko ari abanyamugisha ( guteg 28:1-)

Bene data bakirisitu uyu munsi ntago ari Abisilayeli babwirwa, ahubwo nitwe tuburirwa ngo twe kwifata uko tutari, byakunze kugaragara ko Imana idakunda umuntu wayo witwara nk’abapagani ,mwibuke muri “Hoseya 7:8-9” “ Efulayimu yivanze n’ayandi moko, ni nk’umutsima udahinduye,ugashya uruhande rumwe.Abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi ,ndetse yameze imvi z’urutarutaru ntiyabimenya.

Nyuma yo kugirirwa neza n’Imana, Akaga gakomeye kari mu nzu y’Imana kuko hari ba Efurayimu benshi

Hari abavugabutumwa,abahanuzi, abanyempano zitandukanye, benshi bamaze kwivanga n’abapagani ntibabimenya, basigaye ku mpano gusa nyamara ntibarakabimenya.

Dufite abasore benshi bakunze isi bagakunda n’ijuru, barasinda bakanasambana bagashaka no gusenga, bajya mu nzu z’ibyino z’isi ( night club) bakanajya mu nzu y’Imana, baririmba indirimbo z’isi bagashaka no kuririmbira Imana, nyamara Uwiteka ntago ajya yishimira akazuyazi.

Dufite abakobwa benshi bagendana n’iterambere ry’abandi bakibagirwa umuhamagaro wabo : aba ntibatinya kwambara imyambaro ibambitse ubusa haba no mu murimo w’Imana, ntibatinya gutendeka abasore benshi nyamara bakanahimbaza Imana,
Dufite abayobozi benshi bamaze kwimika amafaranga mu mitima yabo ababera nkibigirwamana bityo basigaye batinya gutesha, guhugura no kubuza abakora ibidakorwa mu nsengero zabo ngo hato badasohoka bakajya gusengera ahandi maze bagahomba indonke zo mu maturo.

Dufite abakirisito benshi badatangwa gushyingiranwa n’abapagani nyamara benshi ntibatinda kubona ko bavanze ibitavangika.

Birakwiye ko buri wese wemereye Yesu ko avuye mu banyamahanga (abapagani) areka gukumbura ibyo yasize, bityo yubahishe Imana ye agende nk’uwahindutse, amagambo ava mu kanwa ke abe ay’uwahindutse, ibyo akora n’uko agenda bimurange, yitandukanye n’abanyamahanga burundu ,bitari ibyo ntacyo byakumarira kugaragara mu bapagani ukanagaragara mu bakijijwe byaba bisa nk’ibyo Imana ivuga mu Byahishuwe 3:15 ngo “nzi Imirimo yawe ko udakonje kandi ntubire,…Nuko rero ubwo uri akazuyazi, ntukonje cyangwa ngo ubire ngiye kukuruka”.

Gusa n’aho waba warateshutse haracyariho ibyiringiro byo kubabarirwa,uyu munsi niwemerera yesu ko wateshutse, ni umunyembabazi arakwakirwa ujye mu bwoko kwe kuko yaragupfiriye ngo nawe utazaribwuka.

Ernest Rutagungira