Umujinya utera gukenyuka, ukica n’ubugingo!

Ijambo ry’Imana mu gitabo cy’ Abagalatiya 5:19-21, intumwa Pawulo yanditse urutonde rw’imirimo ya kamere igera kuri 15. Iyo mirimo rero ni ibyaha bikunze kugaragara mu bantu kandi nibyo Satani akoresha yanginza umuryango (society) n’ibidukikije, tukaba tugiye gusobanura twibanze ku cyaha cy’umujinya kiboneka ku nomero ya 7 y’urwo rutonde.

Icyaha cy’umujinya hari bamwe bagiha intebe muri bo bakagifata nk’indangagaciro, ariko ntago aribyo kuko usanga abanyamujinya abantu batabisanzura ho, kandi ibikorwa bakora akenshi usanga birimo guhubuka no guteza ubukari bukaze n’amakibirane by’indengakamere mu miryango ndetse bikarenga bikagera no ku nyamaswa n’ibimera.

Hakozwe ubushakashatsi bunyuranye kuri iki cyaha, harimo ubu bukurikira:
• Bafashe ibyuya by’abantu babiri (2), umuntu udafite umujinya n’ufite umujinya warakaye babishyira mu ducupa tubiri (2) mu buryo butadukanye, bazana urukwavu (rabbit) barunywesha ibyuya by’umuntu udafite umujinya ntirwagira icyo ruba, na none baruha ku gacupa k’iby’uwarakaye ruhita rupfa ako kanya.
• Abagabo babiri baratonganye, umwe muri bo agira umujinya aruma mugenzi ahita ku rutoki ahita afatwa n’indwara y’ibisazi.
• Umusore yari aragiye ihene, imwe muri zo iramucika, ku buryo yamuruhije cyane agira umujinya, ayifashe ayiruma ku gutwi kubera uburakari ihene ihita imera nk’itaye umutwe.
• Abashumba b’abanyamujinya bakunda gukubita inka iyo baziragiye, akenshi zirahahamuka zahura nabo zikabahungira kure.
• Abanyamujinya benshi bakunda kumena ibikoresho byo mu ngo (amasahane,amasafuriya,telefone,…), guhohotera amatungo bakayica bitari muri gahunda, kurandura cyangwa gutema imyaka ikiri mu murima(insina,amasaka, ibishyimbo, ibiti,…)
• Abanyamujinya bakunda gufatwa nd’indwara z’igifu, umutima, umuvuduko w’amaraso na kanseri.

Umujinya wambura umuntu ubumuntu ukamuhindura inyamaswa y’inkazi ifite ubumara.Tugendeye ku Ijambo ry’Imana, mu Bagalatiya 5:21, Pawulo agaragazaga ko abagira umujinya batazigera baragwa ubwami bw’Imana.Turebye no kuri ubu bushakashatsi, na mbere yo gucirwaho iteka abanyamujinya bahura n’ibibazo by’uburwayi butuma badashobora kurama ndetse bakazanarimbuka.

Ni yo mpamvu dushishikariza abantu kwihana bakarandura burundu icyaha cy’umujinya muri bo,bakinjira muri Yesu Kristo neza, bakemera kuyoborwa n’Ijambo ry’Imana muri byose kuko bigira umumaro iteta ryose.

Imana ibahe umugisha!

MUTESA Epimaque