Umujinya , uburakari no gusharira (Igice cya2) Pastor Jean Jacques

Umujinya , uburakari no gusharira igice cya2

I.Umujinya w’Imana

a. Nubwo Bibiliya itwereka ingero nyinshi zigaragaza ko Imana irakara (Kuva4:14 , 22:24, Kubara11: 33;...) Yo ikomeza kuba iyera( Abarewi 11:45;1 Petero1:16) nta cyaha na kimwe "Nuko rero nimuntegere amatwi, Mwa bantu bajijutse mwe, Ntibikabeho ko Imana ikora ibyaha, N’Ishoborabyose ngo ikore ibyo gukiranirwa,"(Yobu34:10, Mat5:48; Yakobo1:13)

b. Imana itinda kurakara, kubera iyo mpamvu ni inyambabazi, n’inyabuntu (Neh.9:17; Zab86:15)

c. Uburakari bw’Imana n’ubwakanya gato ariko urukundo rwayo ruzana Ubugingo (Zab. 30:5), isubiza inyuma uburakari bwayo (Zaburi78:38)

d.Uburakari bw’Imana ibugirira abatayubaha n’abica amategeko yayo ahora ari ayera kandi akiranuka (Gutekwa kwakabiri29:14-21, 24-28, Zaburi78:21-22)

II.Uburakari bwa Yesu

a. Yesu yarakajwe n’uburyarya no gutsimbarara ku mihango itegetswe n’amategeko by’abanyedini banangiye imitima, mukurakara kwe ahita akiza umuntu, havamo igitangaza( Mariko3:5)

b.Ahandi Yesu yagaragaye nk’urakaye ni igihe yirukanaga abacururizaga mu rusengero ariko ho hatangizwa n’ijambo ishyaka ntabwo ari umujinya(Yoh2:17) icyavuyemo nacyo tubona ko hakurikiyeho gukira kw’indwara no gusubizwa kw’ibibazo batari bazi. (Mat.21:12-13)
Ibyo bitandukanye n’imbuto z’umujinya wacu.

III. Uburakari bushobora kutaba icyaha ni ubuhe?

a. Gake cyane muri Bibiliya dushobora kubona aho umuntu yarakara ntakore ucyaha: Kuva16:20,Abalewi10:16-20,1Samweli11:6;20:34,2Abami13:19;Neh5:6)

b.Ibyanditswe byera kandi bigaragaza ko umwana w’Imana ashobora kurakara ntakore icyaha (Abefeso 4:26-27), birashoboka kubikora (Rom. 3:16-17) bisaba kugendera ku cyitegerezo cy’Imana(Mat.4:48; Abef.5:1) n’icya Yesu Kristo (1Pet.1:14-16, 2:21-22)

c. Kugirango urakare ntukore icyaha ugomba kubaha ijambo ry’Imana muri byose(2Tim.3:16-17) kugendera Ku kitegererezo cy’Imana (Mat5:48) n’icya Yesu 1Pet1:14-16)

IV.Umujinya ubyara icyaha

A.Ibyanditswe bitubwira ko uburakari bw’umuntu budasohoza gukiranuka kw’Imana( Yakobo1:20)

B. Umujinya ni rumwe Mu mbuto za kamere(Abagal5:19-21) kandi ukaba ari ubupfapfa (Imig.29:11)

C.Kurakarira mugenzi wawe bifatwa nk’icyaha Umwami wacu yanga(Mat5:22) kandi bigaragaza kutagira urukundo ibyanditswe bitubwira(1Kor.13:8a)

D.Uburakari bugaragaza kutizera Ubushobozi bw’Imana Zaburi37:7-9)

Muri make umujinya w’umuntu umukururira Mu cyaha iyo:

Wihutiye gusohoza iby’uburakari,Urakaye ukirengagiza imbabazi n’impuhwe, ushaka kwihorera, wirengajije urukondo nkuko Ijambo ry’Imana rirudusaba, uteze imbuto, ukoresha ijambo ritubaka abandi, ushaka inyungu zawe wibagiwe iz’abandi, ugirira abandi inzika.

Pastor Jean Jacques