Umugambi w’Imana ku muntu: Billy Graham

Imana ifite umugambi ku muntu wese. Abantu benshi babaho mu buzima batabitekereza, ariko ntabwo bihindura umugambi w’Imana, aho turi duhari kuko Imana yahadushyize. Kandi aho Imana yadushyize yahadushyize kubera impamvu, dukwiye kumenya iyo mpamvu tukabaho uburyo Imana ishaka ko tubaho.

Iri ni ibanga rikomeye ukwiriye kumenya, waremewe kumenya Imana no kuba inshuti yayo ibihe byose. Nubwo Imana ifite intego yaturemeye twese ariko ifite n’intego yaremeye buri muntu wese. Imana izi byose kuri wowe kandi ifite umugambi kuri wowe.

Niyo mpamvu ukwiriye gusenga kugirango umenye umugambi w’Imana mu gihe ufata ibyemezo, kandi niyo mpamvu ukwiriye kumenya ko Imana iri kumwe nawe igihe cyose buri munsi. Bibiliya iravuga, Zaburi: 27:11 “Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, Unyobore inzira y’igihamo kubw’abanyubikira”.

Kumenya ubushacye bw’Imana

Kumenya ubushacye bw’Imana biguha amahoro mu mibabaro n’ingorane unyuramo zose, igihe wumva umubano wawe nayo umeze neza igenda ikuyobora mu mugambi wayo.
Mbere yo kumenya umugambi w’Imana kuri wowe ugomba kubanza kumenya Imana. Kumenya Imana ni ukwegurira ubuzima bwawe Yesu Krisitu, wahoze ari Imana yigira umuntu, aza mu isi kwetwereka uko Imana imeze no kudukiza ibyaha, iyo umwakiriye mu mutima wawe uhinduka umwana w’Imana, ukamenya n’imigambi y’Imana kuri wowe.

Iyo umaze kwakira Yesu, hari inzira zagufasha kumenya ubushacye bw’Imana kuri wowe.

 Hinduka umucyo ugaragaze imbuto zatuma umenya ubushacye bw’Imana kuri wowe. Niba hari ibyaha bikikwizingiraho, ubyihane kandi usabe Imana imbaraga zo kubinesha, kandi wirinde ikintu cyose cyatuma umubano wawe n’Imana uzamo agotsi.

Imigani: 3:6 “Uhore umwemera mu migendere yawe yose nawe azajya akuyobora inzira unyuramo”. Ibyakozwe n’Intumwa:24:16 “Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose”.

 Ubushacye bw’Imana ntabwo bugusaba ko hari ikindi kintu ukora inyuma y’ubushacye bwayo. Ese hari umuhamagaro ujya wiyumva mo? Ese hari impano wiyumvamo? Ntukirengagize gukoresha impano wiyumvamo n’umuhamagaro wiyumvamo wo gukorera Imana.

 Soma Ijambo ry’Imana muri bibiliya. Zaburi:119:105 “Ijambo ryawe ni itabaza ry’ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye”.

 Senga usabe Imana iguhishurire umugambi wayo kuri wowe.

 Kora urutonde rw’ibintu ushidikanya, hanyuma usabe Imana ikuyobore ikwereke inzira ukwiye kunyuramo.

Ni gute umenya ko Imana iri kuvuga

Hari ubwo ugira amacyenga yo gukora ikintu wibaza niba ari Imana ikivuze? Amarangamutima yacu n’ibyiyumviro byacu bishobora kutubeshya mu gihe ari byo tugenderaho gusa. Imana yaduhaye amarangamutima kandi ni ingenzi, ariko yaduhaye n’uburyo bwo gutekereza niyo mpamvu mu gihe dufata imyanzuro bidusaba gutekereza cyane mbere yuko dufata ibyemezo. Kugira ngo umenye umugambi w’Imana kuri wowe ukwiriye gusaba Imana ngo igufashe ubashe kumenya umugambi wayo kuri wowe.

Amarangamutima n’ubwenge ntabwo bihagije, mu gihe ufata ibyemezo, uba ugomba kubanza gusenga ukizera Imana ko yakuyobora mu gufata ibyemezo. Kandi mu gihe ufata ibyemezo ukwiriye kubikora mu kuri kw’Ijambo ry’Imana, Bibiliya.

Imana ntabwo ishobora ku kuyobora gukora ibintu bitari mu ijambo ryayo. Ugomba kandi gutegereza ko ibisubizo by’Imana atari ngombwa buri gihe ko bihura n’ubushacye bwacu.

Bibiliya iravuga, Imigani:3:5-6 “Wiringire Uwiteka n’umutima wawe wose, We kwishingikiriza ku buhanga bwawe, Uhore umwemera mu migendere yawe yose Nawe azajya akuyobora inzira unyuramo”. Imana izajya ituyobora mu ukuri kose.

Billygraham.org

Tuyishime [email protected]