Umu Pasitori wawe ni nde? ( who is your Pastor?)

Umurimo w’umupasiteri ni umurimo wo kuyobora intama, ni umurimo wo kumenya ubuzima bwazo, ni umurimo wo kumenya aho aziragira. Umupasteri agereranywa n’umwungeri w’intama. Ariko turareba umupasiteri n’umuganga (docteur). Mu bihugu byateye imbere, buri muryango wose uba ufite dogiteri (family doctor). Ushatse wamwita personal doctor (umuganga wanjye ku giti cyanjye).

Uyu muganga inshuro nyinshi aba azi uko ubuzima bw’umuryango abereye dogiteri buba bumeze. Aba afite icyo bita mu cyongereza Record za familles. Kuburyo umuganga ashobora kuvura umwana ahereye ku bintu byanditse bireba umuryango w’Umwana. Iyo rero umuryango ugize ikibazo uterefona docteri haba ari mwijoro haba ari ryari, docteur niwe ubazwa ubuzima bw’uwo muryango.

Turebye rero uko ikibazo kibaza, umupasteri wawe ni nde? Bamwe bashobora guhita basubiza ngo pasiteri we ni umupasteri umuyobora mu rusengero, ariko siko biri pasteri ukuyobora mu rusengero gusa ni pasiteri murwego rwa position. ( umwanya). Ariko nagirango tuvuge Pasteri w’umuntu uko aba akwiye kuba:

Ni umupasteri ushyira ikibazo cyawe uko kimeze kose. Afite inshingano zo kukugira Inama no kukumva. Ni umupasteri usangira nawe ubuzima bwa buri munsi, kandi ugomba kumukingurira umutima wawe yarangiza akawumenya bityo akakugira Inama.
Ni umupasteri ushyira ibikurwanya akabyumva akamenya uko agusengera kandi akamenya uko akwingingira Imana.

Ni umupasiteri wifitemo ikizere cyuko umubwiye ibyawe akumva kandi akakugirira ibanga atasandaza ibyo wamubwiye (confidentiality). Docteri mu bijyanye n’umwuga akora agomba kugirira ibanga umurwayi we, iyo atari ibyo akurwa mukazi. Hari abapasiteri batamenya kubika intege nke z’abakirisito ahubwo ugasanga ni magambo yarakwirakwije intenge nke z’umukirisito we, ibi nibyo bita unprofessional ( kutamenya umwuga wawe).

Hari abantu benshi bagumana ibyaha mu mitima yabo kuko babuze muganga (umupasiteri). Njyewe nfite umupasiteri umwe nshyira ibyanjye byose yarangiza akangira inama, hari igihe numva ntakwiye kumubwira iki cyangwa kiriya ariko nyuma ngasanga naba ndimo nihobya kuko niwe Imana yampaye kugirango ambere the Pastor.

Kuki abantu bameze nk’Intama zitagira umwungeri?

Nibyo koko dufite Yesu nk’umwungeri mukuru wacu kandi niwe koko dukwiriye gushyira imitwaro yacu ariko na Bibiliya iravuga ngo twikorerane imitwaro yacu, hari naho ivuga ngo nimwaturirane ibyaha byanyu kugirango mukizwe. Ntabwo Imana yavuze ngo nituyaturire ibyaha nubwo ariyo twaturira ariko burya twebwe tubanza kubyaturirana. Abantu rero bameze nk’Inama zitagira umwungeri kuko abungeri bahuze, ntibaboneka, bari mu gushakisha ubuzima.

Intama ntabwo zibafitemo ikizere, iyo zibegereye imwungeri icye ni urukoni, amagambo akarishye, nta bihumuriza . Umunsi umwe naganiriye n’umuntu wasubiye inyuma mubajije impamvu atagarutse dore uko yanshubije: “hari amatorero amwe, iyo uvunitse akaguru kamwe, n’akandi baragahuhura”Ubwo wagaruka kandi uwari ukwiye kukunga ariwe ukuvunaguye?.

Mbese Umupasiteri akwiriye kugira umupasiteri

Hari abantu bibeshya ko kuba Pasiteri bivuga kuba umukiranutsi cyangwa ko uvuye muri kamere muntu, oya umupasiteri nawe akeneye muganga (pasiteri wundi). Akeneye undi mupasiteri abwira intambara ze kandi yarangiza akamubwira ibibazo ahurira nabyo mubuzima. Ntamuntu ushobora kwibera umuyobozi, ahubwo umuntu wese akeneye umuyobora, kuko kwiyobora ubwawe bishobora gutuma wisanga mugihanda bwihebe cyangwa wisanga muruhavu (ditch ). Abapasiteri nabo bakeneye umubasiteri. Dore uko Umupasiteri w’umunyakanada witwa Dave yabivuze: Niba udafite umupasiteri biragoye ko nawe uba pasiteri w’abandi. Kuko niba udafite uwo usanga wagize integer nke cyangwa ufite ibibazo mu muririmo, nawe ntawuzagusanga.

Niba udafite uwo ukingurira umutima, Imana nayo ntiyakwemera ko hari ugukingurira umutima. Ndi umupasiteri mwiza kuko nanjye mfite umupasiteri mwiza. Ni ukuvuga ko nyobora uko nyobowe. Uku ni ukuri benshi bayobora uko bayobowe, niba udafite urugero rwiza ukurikira, ni gute waba urugero. I am the model because I have the model. Ndi urugero kuko mfite urugero. Paulo we yaravuze ngo mugere ikirenge mucyanje nkuko nanjye nageze icyange mu cya Kirisito.

Inama

Shaka umupasiteri wuzuye ubuntu n’ubwenge muzajya muganira burigihe umukeneye
Ntugahishe intege nke zawe kuko kuzihisha arirwo rupfu rwawe.
Ntugatinye ko umuntu amenya ibyawe kuko nubwo atabimenya Imana yo irabizi
Nkuko udatinya kubwira muganga indwara iteye isoni niko udakwiye gutinya kuvuga uburwayi bwawe bw’umwuka umwizerwa wagufasha muri ubwo burwayi kuko kwatura kwawe niko gukira ariko uhisha intege nke ze ( weakness) ntabwo ashobora kuba umunyambaraga. Paulo we yirata intenke ze nke kugira ngo imbaraga za Kristo zuzurire muri we. Ntabwo Imbaraga za Kristo zuzurira mu muntu w’indyara. Ahubwo zuzurira mu munyakuri.
Ntukagende uru rugendo wenyine, kuko na Yesu ntiyatumye umwe ahubwo yatumye babiri babiri.

Pastor Seneza