Ukwizera kubeshaho Pastor Uwambaje Emmanuel

.

INTEGO: UKWIZERA KUBESHAHO

Ibituma amasengesho atumvwa ni ibyaha, gusaba nabi ndetse no kutizera. Ubwo kwizera gufite umumaro, tukuvugeho.

Hari ibintu umuntu abona kuko yakoze, kubw’imbaraga ze, ariko hari n’ibyo umuntu aheshwa no kwizera.

Heb.10:38 Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira."

* Hari ukwizera mu buryo rusange, ni karemano. Niko umuhinzi akoresha akabiba imbuto ze mu gitaka ategereje imvura. N’ibindi binyabuzima bibeshwaho n’uku kwizera. Niyo mpamvu umuririmbyi agira ati "umpe kumenya ibyo nigishwa n’inyoni n’uburabyo..."

* Hari kandi n’ukwizera Umwami Yesu, kandi guhesha ubugingo. Uku kwizera niko kwakijije wa mujura wabambanywe na Kristo, ntiyamubona nk’utagira icyo amara kandi ari ku musaraba, amubona nk’Umukiza ! Ibyo byamuhesheje kuba muri Paradizo.

* Hari ukwizera umuntu abasha kugira akabona ibyo atari kuzabona iyo atizera.

Kuriya kwizera kwa karemano, ntabwo ari kamara ngo ibyo kutubwiriza bibe koko. Cyane muri ibi bihe tubonamo nk’imvura n’izuba bitakigenda uko byahoze. Kera, umwana wagiraga amahirwe yo kwiga yabaga yizeye kubona akazi nubwo atagasaba, ariko siko biri ubu. Niyo mpamvu rero ubu ubwo ibintu bitagenda nk’uko bitegerejwe, Imana Nyir’ubuzima iduhitiramo kubeshwaho no kwizera.

Utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. (Heb.11:6).

Niba tuza gusenga mu masaha y’ikiruhuko, biradukwiye ko tuyizera. Nituyegera tutayizeye, bizatugwa nabi. Niko byagendekeye Abisiraheli bagenda bagwa mu butayu.

"Nutizera Imana ntuzajya mu ijuru habe no kurica umutaru".

Zakariya yari umutambyi mukuru, agera mu zabukuru ataragira umwana, agendererwa na Marayika Gaburiyeli anamumenyesha ko azabyara umuhungu kandi avuga n’ibizamuranga. Ariko ntiyabyemera, bimuviramo kugobwa ururimi. Niko bigendekera utizera.

Mu gihe Samariya yari yaragoswe n’Abasiriya hakaba inzara kugeza ubwo barya n’abana, Elisa yahanuye ko bucya ibyo kurya byabonetse ; ariko umugaragu w’ibwami arabihakana ko bitashoboka. Elisa amubwira ko azabirebesha amaso ntabirye kandi niko byagenze. Ibyo byatewe no kutizera.

Nta muntu n’umwe wigeze asanga Yesu yizeye afite icyo amukeneyeho ngo atahe atakibonye. Icy’ingenzi ni ukwizera. Ukwizera kw’abazanye umurwayi kwa Yesu bagatobora igisenge kwaramukijije. Uku kwizera niko kwakijije wa mugore wari urwaye imyaka cumi n’ibiri yose. Ibyo gukora ku ncunda z’imyenda ya Yesu ntibyasabye ko abyigishwa ; nawe kora ibyo ukwizera kukubwirije urabona gukora kw’Imana.

Ukwizera kwa wa mugore w’umunyakanani niko kwatumye anezererwa no kugereranywa n’imbwa, kandi bimuhesha kubona ibyo yasabye Yesu yizeye. Umutware w’abasirikare yarakugize, umurwayi we akira Yesu atarahagera, Halleluya !

Biragukwiye kubeshwaho no kwizera. Mukundwa, bikubere uko ubyizeye.
Pasitori Uwambaje Emmanuel