Ukwiye kwera imbuto kandi zikagumaho

1 Abakorinto 10: 32 Ntimukabere Abayuda ikigusha, cyangwa Abagiriki cyangwa Itorero ry’Imana. Twarahamagawe kandi duhamagarirwa kwera imbuto kandi zigumaho. Hari icyo Yesu yabikoreye.

Imbuto iyo ziriho kandi zikagumaho abantu babyibazaho. Bati ‘’kuki uriya muntu afite ziriya?

Yesu arazivomerera kandi afite intego. Azi ko abantu nibumva ko ariwe utuma abantu bera imbuto bazaza kuzishaka ari benshi. Noneho bikamenyerwa ko umuntu wese wizera Yesu agomba kuba afite. Rero kuko bimeze gutyo ni ngombwa ko umuntu wese witirirwa iryo zina yera imbuto.

Niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo: Ntimukabere Abayuda ikigusha, cyangwa Abagiriki cyangwa Itorero ry’Imana, kuko izina rya Yesu rihita ritukwa.

Kuba ikigusha ni iki? Ni ugukora ibyaha witirirwa izina rya Yesu, witwa umu Kristo kandi ibyo ukora ntibigaragaza Kristo. Aho uba ugaragaza Kristo itari we. Bibiliya irabitubuza.

Tugire umwete wo kwera imbuto kugira ngo izina rya Yesu ryamamare. Twirinde kuba ikigusha ku muntu uwo ari we wese.

Niba ushaka kwamamaza Kristo, wirinde ibigusha abandi nibwo uzaba uri kwagura ubwami bwa Kristo kandi uzabihemberwa.

Imana ibahe umugisha.

Ev. Adda @Agakiza.org