Ukwiye kuba ibuye rizima rishimisha umwubatsi

Nimumwegere ni we Buye rizima ryanzwe n’abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry’igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk’amabuye mazima kugira ngo mube inzu y’umwuka, n’ubwoko bw’abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by’umwuka bishimwa n’Imana ku bwa Yesu Kristo. 1Petero 2:4-5

Bibiliya iratubwiye ngo twubakwe nk’amabuye mazima kugira ngo twubake ubwami bw’Imana. Birazwi ko Yesu ari we Buye rizima,none natwe dusabwe kuba amabuye mazima, mu yandi magambo ubuzima dukura kuri Kristo nibwo dukwiye kuba dufite.

Umuririmbyi yaravuze ngo nutumbira Yesu, uzasa nawe, bose bazamenya ko ubana nawe bareke ubugome bitabe Yesu. Iyo ugenda ubana na Yesu, uko mugenda musabana niko ugenda uhinduka, kugeza igihe ugira umutima nk’uwari muri Kristo Yesu. Abafilipi 2:5 haravuga ngo ‘’ Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.

Nubwo abantu bitwa abakristo ariko bagakora ibyo bishakiye, bakaba abanyedini gusa ariko ntibikwiye, niba turi aba Kristo, tukamwitirirwa, dukwiye gusa nawe, tukaba amabuye mazima nibwo tuzabona uko twubaka ubwami bw’Imana. Kugira umutima nk’uwari muri Kristo Yesu birashoboka bitewe nuko mugenda mubana, niwemera ko mubana azaguhindura, umwigireho kuko nibyo adusaba, bizarangira nawe uhindutse ibuye rizima nk’uko abikwifuzaho.

Kuri iyi nyubako si ibuye ryose ryubaka, ahubwo ni iryemewe n’umwubatsi bitewe naho ashaka kurishyira. Murabizi ko amabuye yose aba ari amabuye ariko si buri ryose ryubakishwa, hari ayo umwubatsi areba akayashyira ku ruhande kuko abona yazamwangiriza inzu cyangwa akayihengeka. Niba hari amabuye mazima bivuze ko hari n’andi menshi atarashimwe n’umwubatsi. Nshuti ndakwifuriza kuba ibuye rizima.

Nubwo ubona abantu benshi babwiriza, abandi baririmba baramya n’indi mirimo myinshi ariko bose ntabwo ari amabuye mazima.

Iyo dukijijwe ntiduhita duhinduka amabuye mazima, ahubwo uko tugenda tubana n’Imana, dusenga niko tugenda duhinduka tukazaba amabuye mazima umwubatsi yishimira kubakisha.

Kugira ngo ibuye rizabe rizima hari ahantu ritunganyirizwa, mu gihe cyo kwa Salomo bubaka urusengero hari ahantu hatunganyirizwaga amabuye mbere yo kubakishwa, nta rusaku rwavugiraga ku nyubako.

Impamvu uyu munsi ubona urusaku ari rwose mu nsengero, ku ruhimbi ni uko amabuye menshi ahari ntabwo aconze, ntatunganije, yaje ataraba mazima, ni ngombwa rero ko umurimo utarakorewe mu nganzo uteza ikibazo ku nyubako. Mu gihe cyose mu matorero hazagwira abantu bakorera Imana batarigeze bakizwa, ntituzabura kumva urusaku kuko ntibavutse ubwa kabiri, barinjiye ntibaca mu nganzo ngo batunganywe bahitira ku ruhimbi bituma inyubako y’uyu mwubatsi ivugiraho urusaku kubera amabuye atari mazima. Imana idutabare.

Nsoje nkwifuriza kuba ibuye rizima nibwo uzashimisha umwubatsi, utumbire Yesu uzasa nawe bizamenyekana ko mubana, Yesu aguhe umugisha.