Ukwiye guhagarara ku munara ugategereza Uwiteka

Habakuki 2:1-3 Nzahagarara hejuru y’ umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari numve icyo ambwira, n’uko ansubiza kubw’ icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati: " andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugirango ubisomye abyihutire". Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, n’aho byatinda ubitegereze kuko kuza bizaza ntibizahera.

Imana ihabwe icyubahiro cyane mbega ibintu byiza. Aya magambo yaramfashije cyane. Uwiteka adushoboze kuba ku munara. Kuba ku munara ni inyungu z’ umukristo wese uzi icyo ashaka. Inyungu ziri mu kuba ku Munara ni nyinshi ntawazirondora ngo azirangize. Ubundi umunara tuzi ko ari ahantu hirengeye cyane, nko guhagara ku gasongera k’ umusozi. Iyo uri ku munara uba ureba ibiri kubera hirya no hino. Burya kandi kenshi abarwana bakunda kujya hejuru kuko nibwo uba ufite controle k’ umwanzi, uba umugenzura. Ubundi umuntu anarindira urindira uwo mufitanye gahunda, urindira uwo mwavuganye, ugategereza uwo mwavuganye.

Habakuki ati nzarangaguzwa numve icyo ambwira. Iyo uri imbere y’ Imana nta kuntu itakuvugisha, nta kuntu itaguhishurira imigambi igufiteho ndetse nicyo umwanzi yaba akugambiriyeho kugirango usenge bikurweho. Iyo uri ku munara uhambwa vision (iyerekwa), uhahererwa direction (icyerekezo ) haba mubikureba ku giti cyawe, urugo rwawe, abana, akazi, umurimo w’ Imana n’ibindi. ku munara uhahererwa imbaraga andi mavuta, turahezerezwa, turahabohorerwa, tuhahererwa indi sura cyangwa se ubundi bwiza (transfiguration) muri Luka 9:28-29 haravuga ngo Hanyuma yibyo hashize iminsi munani, ajyana Petero na Yohana na Yakobo, azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n’ imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Alleluaaaaaaaaaa Ijambo ry’ Imana kandi riravuga ngo nkunda abakunda kandi abanshakana umwete bazambona.

Iyo turi ku munara tuba turi hafi y’ Imana, mu kubaho kw’ Imana, mu bwihisho bw’isumba byose, mu gicucu cy’ amababa yayo ariho turindirwa tukambikirwa imbaraga. Kandi ngo umushikamijeho umutima azamurinda abe amahoro masa. Dawudi ati icyo nsaba Uwiteka nikimwe, nicyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y’ Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw’ Uwiteka nkitegereza urusengero rwe.

Arongera ati; Kuko k’ umunsi w’ amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azashyira hejuru ampagarike ku gitare. N’ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y’abanzi banjye bangose. Bivuga ngo iyo uvuye ku munara wo gusenga, kwiyiriza ubusa, gusoma ijambo ry’ Imana, kuramya no guhimbaza Imana, kubera maso umurimo w’ Imana, kwitanga, urukundo, kwizera, .....umwanzi aragutera, akakubonerana, akakugaraguza agati,maze iby’isi bikagutwara bikagerekaho no kugutwaza igitugu.

Ibintu biragukanga, ubwoba bukakwica, ugahungabana, ibibazo bikaba byinshi, ugahita wishushanya nk’ ab’iki gihe ukamera nkabo, ugakora nkabo, ukagenda nkabo, ukavuga nkabo, ugapanga nkabo,......Hari ibitangaza bitagikoreka, hari ibyadindiye cyangwa se impano zitagikora kubera kubera ko abahamagawe bavuye ku munara bibereye muri gahunda zabo. Hari nabo Malayika w’ Imana yazaniye ibisubizo asanga nta mavuta ari mu matabaza yabo. Yesu adutabare.........

Birakwiye ko tuba maso tukisubizamo imbaraga tugasubira ku rufatiro.

Izina ry’Uwiteka ni Umunara ukomeye umukiranutsi awuhungiraho,agakomera. Imigani 18:10