Ukoresha gute ugutwi kwawe?

Yesu akunda kubwira abantu ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero cyangwa ibyo umwuka abwira abantu , ibyahishuwe 3:6) .

Biradukwiriye ko twumva ibyo Yesu atubwira, muri iyi minsi abantu benshi barabwirwa ariko ntibumva Yesu aravuga ariko kumva byabaye ikibazo , birashoboka ko uterana kenshi ariko ukaba utumva ibyo Yesu akubwira , birababaje cyane ko Yesu yakubwiye kureka ibyaha ariko uyu munsi ukaba ukibikora, iyo amatwi adakora ntiwumva, iyo utumva ukora ibyo wishakiye cyangwa bigasaba amarenga kugirango wumve , ni yo mpamvu Yesu yibandaga ku matwi kugirango abantu bumve babashe gukora iby’ukuri , ntibishoboka ko ukora utumvise icyo ugomba gukora .

Baca umugani mu Kinyarwanda ngo utumviye se na nyina yumvira ijeri bishatse kuvuga ko iyo utumviye Imana, umwana n’umwuka wera wumvira satani akagukoresha ibyo yishakiye.

Dore Ingaruka zo kutumva ibyo Yesu avuga :

1. Ukora ibyo ushatse nuko ubyumva kandi akenshi biba bitandukanye nibyo Yesu ashaka

2. Wemera ibyo ubwiwe byose kuko akenshi uba utazi ukuri Yesu yivugiye, bikaba byagutera gusubira inyuma cyangwa kwiganyira

3. Uje wese araguhindura ntujya ugira ibyo guhindura abandi kuko ntacyo uba warumvise

4. Wumva ibya Yesu ari nk’inzozi bitabaho ahubwo wibwira ko ari ugushyushya inkuru ya Yesu kuko igihe yahereye avuga nturumva .

5. Ujya ugirango hari abantu Yesu yitayeho kurusha abandi bityo bigatuma bamuvuga uko atari kandi avuga ntiwumve ibyo yavuze,urugero nkiyo bavuze gutanga icya 1/10 n’amaturo ,gufasha abakene n’ibindi ugirango hari abafite byinshi bakwiye gutanga ntiwumve ko nawe bikureba , twibuke Yesu abwira abari bamukurikiye ati"niba ufite imyenda ibiri genda uhe umwe mugenzi wawe utawufite” none wowe wanze kubyumva .
6. Umuyaga wose uje uraguhuha ukagutwara aho ushatse kuko utigeze wumva ibyo Yesu avuga ku muyaga nyamara yarabivuze uvunira ibiti mu matwi wanga kumva.
None rero nshuti yanjye ndakwinginze koresha amatwi yawe wumve icyo Yesu avugana nawe bityo bizatuma uba amahoro mu rugendo rujya mu ijuru kandi ntaho byagenda gute ntuzayoba inzira niwumva ibyo Yesu akubwira.

Isabelle MANISHIMWE.