Uko umukirisitu yakoresha ururimi rwe neza

 Umuhanuzi Yesaya aduha urugero rw’ uko twavura ururimi rwacu

1. Yesaya yegereye Imana arasenga asengera kwezwa yabonye Imana yicaye ku ntebe y’ ubwami ahirengeye ndende ishyizwe hejuru ”(Yesaya 6:1)

 Buri muntu wese ushaka gushimisha Imana agomba kwegera ubwiza bwayo, kugeza igihe aboneye intumbero yo kwezwa.Gukira kose,imigisha yose,ubutsinzi bwose butangirira ku birenge by’ intebe yayo, aha niho dushobora kubonera kwera kw’ Imana. !

2. Mu kubaho kwera kw’Imana Yesaya yamenye neza ko iminwa ye yanduye nuko aravuga ati n’ishyano ndapfuye we ! kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y’ubwoko bufite iminwa yanduye,kandi amaso yanjye abonye umwami uwiteka nyiringabo (yesaya 6:5)

 Kubera iki Yesaya yasakuje agira ati ndi umunyaminwa yanduye ? Ni ukubera ko yari yitegereje Imana y’ icyubahiro ! tubona ibicumuro byacu ko bikabije iyo tubonye ubwiza bw’ Imana. Umucyo wo kubaho k’ukwera kw’ Imana ukuraho ibidutandukanya nayo byose!

3. Yesaya yemereye Uwiteka kumukozaho no kumwezesha umuriro wo mw’ ijuru : n’ uko umwe mu baserafi aragaruka afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa arambwira ati dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho (Yesaya 6:6-7)

Ijambo ry’ Imana n’ikara ryatuye Umwuka wera ukaba umuriro , muri ubu buryo wakozweho n’ Umwuka Wera binyuze muri ubu butumwa kandi Imana irashaka kugushyira umuriro ku rurimi kugira ngo ikweze.ishobora kubigukorera niwemerera ijambo ryayo kukwemeza ! Ni we wenyine ushobora kubikora, icyo wowe usabwa ku ruhande rwawe ni ukwatura gusa nka Yesaya ugira uti’’n’ishyano ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa yanduye

Reka ijambo ry’Imana rikwinjire rikugere kure kandi wezwe n’ umuriro waryo. Atura ugira uti : yego birandeba mwami eza iminwa yanjye n’ ururimi rwanjye oza akanwa kanjye n’ umutima wanjye

Twavuga byinshi ku bijyanye n’ ururimi ariko kubyiyongera kuri ibi ,mu gitabo cy’Imigani 18 :21 ijambo ry’ Imana riravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza niyo mpamvu nk’abakirisitu tugomba kurukoresha neza kugirango tugirire abandi akamaro,iyo rukoreshejwe nabi rworeka imbaga kandi ngo mu magambo menshi habamo n’ibicumuro byinshi ariko umunyabwenge arinda ururimi rwe.

Marcellin Habumuremyi