Uko John bunyan yakiriye agakiza

 John Bunyan ni umwanditsi w’agatabo k’Umugenzi (Pilgrim’s Progress). Mu buzima bwe ntiyigeze asayisha mu byaha nko gusinda cyangwa gusambana, uretse gusebya Imana, kuyihakana ndetse no guhakana Isabato. Mu gihe yari muri ubu buzima bwo kurakaza Imana, yagize iyerekwa ry’umujinya uzatera, maze amajoro menshi akayamara mu nzozi maze bwacya ntizibashe gusibangana ahubwo zigakomeza kumukoroga. Yakundaga kurota imperuka yabaye, cyangwa akarota isi yasama ikamumira. Uko yakomezaga gukura ni ko byakomezaga kuzamba. Yashakanye n’umugore wubaha Imana cyane wari yaranditse ibitabo bibiri: Inzira yo gukiranuka igana mu ijuru (Plain Man’s Pathway to Heaven) ndetse n’icyitwa ngo Uko wakwimenyereza kubaha Imana (Practice of Piety). Bunyan yasomye ibi bitabo maze bimukora ku mutima.

 Igihe kimwe ubwo Bunyan yumvaga ubutumwa bujyanye no gukandagira isabato, bwiriwe bumukomanga ku mutima. Muri icyo gihe yari arimo gutekereza kuri ubwo butumwa ni ho ijwi ryavugiye mu ijuru riti: “Mbese uremera kureka ibyaha byawe ujye mu ijuru cyangwa urahitamo kubigumamo urimbuke?” Ni bwo ikiganza yari amanitse ngo atere umupira cyahise gihagarara aho kigeze, maze areba hejuru. Nk’uko abitangaza, iryo jwi ryamubonekeye byasaga n’aho Yesu Kristo amuhanze amaso amufitiye uburakari bwinshi. Ntiyabyitayeho, yakomeje gukora ibyaha

 Ikindi gihe ubwo Bunyan yari ku idirishya ry’umuturanyi we atukana anarahira cyane, umugore wo muri urwo rugo yamubwiye ko ntacyo iryo terabwoba rimubwiye, yongera kumubwira ko ari umurimbuzi mu kurahira mu bo yumvise bose. Uwo mugore na we yari umunyabyaha w’ikirangirire. Iri jambo uyu mugore yamubwiye ryatumye aceceka mu gihe cy’iminota nka cumi n’itanu. Yahise ahonga mu imbere y’Imana, maze ahagarara yumiwe. Guhera ubwo ntiyongeye kurahira, ku buryo byatumye aabantu bibaza icyamuteye guhindura imyitwarire. Yakomeje gusoma Bibiliya maze ubuzima bwe burahinduka byimazayo. We ubwe arivugira ati

 "Mu nzira yanjye injyana mu ijuru, nashyize amategeko imbere. Nihatiye kuyakurikiza, kandi ntekereza ko nagiye mbigeraho. Nakomeje kubaho muri ubwo buzima mu gihe cy’umwaka wose, n’ubwo ntari nzi Kristo, ntarizera kandi ntarakamenya urukundo. Ntacyo nari cyo, nari umukene w’umuhakanyi musa.”

Ubwo yumvaga abagore babiri batanga ubuhamya bw’uburyo baguwe neza mu gakiza, nk’uko abishushanya muri aya magambo : “Nabonaga bameze nk’abari ku musozi muremure urashweho n’izuba, bota imirasire yaryo, naho njye ndi gutitirira mu bukonje, urubura rwanteranye n’ibicu byijimye.” 

Guhera ubwo yabaye umunyabyaha uciye bugufi, nk’uko abivuga muri aya magambo: “Ibyo nibwiraga nibyo byari byarambereye igisebe bikantera n’agahinda. Nibonaga ku rwego rwo hasi bikabije, kandi bigakomeza kunsatira, kugeza ubwo nirebaga nkabona ndiyanze kuko nari mubi kuruta igikeri, kandi ntekereza ko ari nako nari ndi mu maso y’Imana.”

 Yamaze imyaka myinshi mu mubabaro mbere y’uko yakira amahoro mu mutima we, maze nyuma Imana imuhishurira urwandiko rwa Lutheli ku rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Aravuga ati: "Ubwo nanyuzagamo amaso, nabonyemo ishusho yanjye rwose, bisa n’aho ari njye byandikiwe. Narishimye, maze numva ngiye gupfa vuba njye kubana n’uwanyitangiye. Numvise mukunze urukundo rwaka nk’umuriro, kandi n’ubu nk’uko Yabu yavuze, numva napfira mu rwari rwanjye.

 Bunyan yahuye n’ibigeragezo bimutera ubwoba ngo areke Kristo kubw’indamu z’akanya gato, ariko arihangana ahagarara kigabo. Igihe kimwe ubwo yari ari mu kigeragezo gikomeye, yibutse aya magambo: "Amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose” n’aya ngo “Gukiranuka kwawe kuri mu ijuru”, maze amaso ye arahweza abona Yesu iburyo bw’Imana, ni ko kwiyamirira : “Uriya ni we gukiranuka kwanjye!” gukiranuka kwanjye ni Yesu Kristo ubwe. Ni we waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no gutunganywa no gucungurwa.’” Aya magambo ni yo yamuhumurizaga umutima.

Ubwanditsi.