Ukeneye gukura mu Mwuka. Athanase NTEZIYAREMYE

Abefeso 4:13"Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Umwana w’Imana,kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse,bageze ku rugero rushyitse rw’igihagararo cya Kristo".

Hano Pawulo yandikira abefeso ababwira uko bakwiye kwitwara kugira ngo babashe kuba abantu bafitiye itorero umumaro nuko bagomba kuba bashyitse kugira ngo badateraganwa n’umuraba bakananirwa ahubwo bavuga ukuri nkuko bakwigishijwe kandi bakugenderamo batagibwaho n’umugayo. Bishatse kuvuga ko imyaka umaze mu gakiza atariyo igaragaza gukura mu gakiza.

Hari igihe umuntu aba yaragwingiye atarigeze akura na gato. Gukura biterwa n’uburyo umwuka wagaburiwe, ukabona indyo yuzuye, nturware bwaki. Niyo mpamvu bitewe n’uburyo ki umwuka ugaburirwa byerekana aho uhagaze mu buryo bw’umwuka kuko byerekana niba ukuze cg se uri ingwingiri. Dukwiye kuva mu kamenyero ahubwo tukemerera Imana ikadukuza tukaba abakristo bashyitse.

Ese wiyiziho ubukristo bushyitse, cyangwa kuba ukuze mu gakiza?Ibyo ugomba kubimenya ukiri muri iyi si, kuko ntabwo uzabimenyeshwa n’uko ugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo bimara, n’uko iyo usanze udahagaze neza, uba ugifite igihe cyo kwisubiramo ugahaguruka ukema ukongera ugakorera Imana, inzitwazo zo kureba ku bandi zikavaho, ari ukuvuga ngo baba bangendaho, jye nzanisohokera nigire aho bataba bagenda ku muntu, ibyo byose bikavaho.

Ibyo bibaho ko umuntu yatekereza gutyo ariko burya uba ugaragaza ko ukiri umwana mu gakiza kandi uba wibeshya kuko mu mahitamo yawe yo kuba umukristo, umutima nama niwo wafashe iya mbere kukwereka icyo ukwiye gukora. Kandi ntahataba ibigeragezo n’ahandi wajya wabisangayo. N’ubu rero umutima nama ushorewe n’umwuka Wera abe ariwo wumvira.

Ahari ahubwo wagaruka mu nzu y’Imana kugira ngo Imana igukuze ikugeze ku gakiza gashyitse kuko ijambo ry’Imana riravuga ngo nta mahoro y’umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Mu itorero ry’Imana niho ugomba gukurira kandi ukahakirizwa kuko gufata umwanzuro wo guta Itorero cg bene so ndetse ukanabiharabika byose, ntabwo ariwo muti w’ikibazo cyawe ahubwo tugomba gukunda umubiri wa Kristo ariwo Torero.

Niyo mpamvu bene data bidukwiriye gukura mu mwuka ntabwo tugomba guhunga Imana kandi turi mu isi y’Imana, ibibazo urimo gucamo bigufashe gukunda Imana, kandi ugire umutima ushaka Imana kandi unamba ku Mana. Tugomba guhagarara mu ijambo ry’Imana kandi tukamenya ukuri.

Imana ibahe umugisha kandi iduhe gukura mu mwuka kugira ngo tubashe kugera ku gihagararo cya Kristo .

Mwene so Athanase NTEZIYAREMYE