Ufite inyota? (Igice cya 1) - Xavier Lavie

"Zaburi iyi yahimbiwe umutware w’abaririmbyi. Ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Nk’uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ni ko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana!" Zaburi 42: 1-2.

"Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yari ari mu butayu bw’i Buyuda. Mana, ni wowe Mana yanjye ndazindukira kugushaka, umutima wanjye umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye." Psaumes 63:1-2.

Izi zaburi uko ari ebyiri ziratwereka abantu babiri basengera ibyifuzo byihutirwa, ndetse navuga ko ari byo ubuzima bwabo bushingiyeho: bafite inyota y’Imana, barayifuza mu buzima bwabo, barifuza kuyimenya birushijeho, bafite inyota yo kugira iyerekwa rishya, no kugirana na yo ubucuti…

Mu buzima bwacu bwa buri munsi, abant ubake ni bo bagira inyota kugeza ubwo bumva basumbirijwe bwo gupfa. Ariko kuri benshi batuye muri Afurika cyangwa mu bice by’ubutayu nka bene Kora cyangwa Dawidi, bishoboka ko bahuye n’ikibazo cy’inyota ikabahagarika umutima kugeza aho bumva ubuzima bwabo buri mu kaga, ndetse bashobora no gupfa

Inyota ni ikimenyetso kigaragaza ko amazi yagabanutse mu buzima bwacu ku buryo bukabije. Umubiri wacu ugira abasirikare ku mitwe y’imitsi y’amaraso, bashinzwe kumenyesha ubwonko ko amazi yagabanutse. Ibi biba iyo amazi agabanutseho igice cya litiro cyangwa litiro 1 yose. Inyyota ihita yigaragaza, ni cyo kigaragaza ko amazi ari ingenzi mu buzima.

Niba rero amazi ari ngombwa mu buzima bwacu kugira ngo tudapfa, hari ikindi kintu cya ngombwa mu buzima bw’abantu kugira ngo badapfa mu buryo bw’umwuka: Inyota y’Imana!

Ni nde wabasha kuvuga nka bene Kora ati “Nk’uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ni ko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana!”?

1. Inyota y’Imana

Kugira inyota ni ngombwa cyane mu buzimao umuntu afitiye inyota. Bamwe bagira inyota, ariko ntibamenye icyo bakora ngo bashire iyo nyota. Mu buzima busanzwe, bamwe banywa bagira inyota bakanywa inzoga zoroshye cyangwa izikomeye, abandi bakanywa fanta, abandi ikawa, mu gihe twese tuzi yuko umuti w’inyota ari amazi gusa!

Mu buzima bw’umwuka na ho ni uko, iyo dufite inyota tugomba kujya ku isoko gushaka amazi meza , kugira ngo atumare inyota.

Muri Yohana 4:13, Yesu aravuga ati "Umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y’amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho."

Nyamara hariho abibeshya, bagira inyota mu bugingo bwabo bakuzuzamo ibintu bitazagira icyo bimarira imitima yabo. Bashakisha ibyo kwinezeza, bagakora amanama ajyanye n’amarangamutima yabo cyangwa amarari, n’ibindi imitima yabo irarikira.

Ariko inyota yabo izarushaho kwiyongera, bamere nk’abanyoye inzoga zisindisha. Ntibizabatera guhorana inyota gusa, ahubwo bazarwara, bacike intege kandi banamurwe n’uko nta gisubizo babonye kinyuze ubuzima bwabo.

Abandi bagirira inyota ibitari iby’umwuka, bagashaka amavuta, n’imbaraga zo gukiza abarwayi, ibimenyetso n’ibitangaza, ariko ntibagirire Imana inyota. Bakunda gusoma ibitabo bisa n’iby’umwuka, kandi by’amayobera, bakiruka inyuma y’abiyita abakozi b’Imana b’ibirangirire bumva bashobora kubamara inyota, ariko ntibagire inyota yo gushaka Imana ubwayo kandi ari yo ishobora kubamara inyota kugeza mu bugingo buhoraho (Yohana 4:13).
Imitima yacu rero ishobora kugira inyota, ariko se ni inyota y’iki?
Mbese ni inyota yo guhaza irari ryacu, guhaza kwifuza kwacu, gusubizwa iby’inyungu zacu ubwacu, cyangwa ni ukwegera Imana ngo tumenye uko twagendera mu bushake bwayo?

Dawidi yari afite inyota y’Imana, nta bwo yari afite inyota y’ibyo ishobora gukora mu buzima bwe, ahubwo yari afitiye Imana inyota by’ukuri, Imana ubwayo. Yayishakishaga umutima we wose, umutima we ukayifuza. Ni ukuvuga ko ubushake bwe bwose n’ubwenge n’amarangamutima byafatanirizaga hamwe gushakana inyota mu maso h’Imana.

Imana wayibona ute?...

Kurikira igice cya 2